Orlah 3:4-5

משנה ד

תבשיל שבשלו בקליפי ערלה ידלק נתערב באחרים יעלה באחד ומאתים

ר' עובדיה מברטנורא

ידלק דיש שבח עצים בתבשיל, וכן בפת

יעלה בא' ומאתים ובהא מודה ר"מ, דאין זה מעשרה דברים דחשיב ר' מאיר דמקדשים, כדמוכח בירושלמי

------------------------------ משנה ה

תנור שהסיקוהו בקליפי ערלה ואפה בו את הפת תדלק הפת נתערבה באחרות תעלה באחד ומאתים

ר' עובדיה מברטנורא

None