Beitza 4:4-5

משנה ד

אין פותחין את הנר מפני שהיא עושה כלי ואין עושין פחמין ביום טוב ואין חותכין את הפתילה לשנים רבי יהודה אומר חותכה באור לשתי נרות

ר' עובדיה מברטנורא

אין פוחתין את הנר ליטול אחד מן הביצים של יוצר חרש ולתחוב אגרופו לתוכו לחקוק נר, מפני שעושה כלי

ואין עושין פחמין דאינהו נמי כלי נינהו לצורפי זהב, ופתילה נמי כלי היא להדלקה שצריכה עשייה ותיקון

ואין חותכין אותה לשנים לפי שהוא מתקן כלי. ולמעכה ביד מותר

חותכה באור נותן שני ראשי הפתילה בפי שתי נרות שצריך להדליקן כאחת ומדליק באמצע, דהשתא לא מוכח דלתקונא מנא מכוין אלא להדלקה בעלמא. והלכה כר' יהודה

------------------------- משנה ה

אין שוברין את החרס ואין חותכין הנייר לצלות בו מליח ואין גורפין תנור וכירים אבל מכבשין ואין מקיפין שתי חביות לשפות עליהן את הקדרה ואין סומכין את הקדרה בבקעת וכן בדלת ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב ור' אלעזר בר' שמעון מתיר

ר' עובדיה מברטנורא

ואין חותכין את הנייר שנותנין בו שמן, ועומד בפני האש כ"ז שהשמן בתוכו, ואינו נשרף

מליח דג

אין גורפין תנור וכירים אם נפל לתוכן מטפולה של תנור ומן הטיח, אין גורפין אותן דמתקן מנא הוא. ואתיא כרבנן דאמרי מכשירי אוכל נפש אסירי

מכבשין משכיבין את האפר ואת העפר כדי שיהיה חלק. ואם אי אפשר לו לאפות אלא א"כ גרף, מותר

מקיפין מקרבין זו אצל זו. כמו אין מקיפין בריאה

לשפות לערוך ולהושיב עליהם קדרה והאור בין שתי החביות. ואסר לה משום דדמי לבנין

ואין סומכין את הקדרה בבקעת דלא נתנו עצים אלא להסקה. ובקעת, עצים שנתבקעו

וכן הדלת אין סומכין אותה בבקעת, דעצים מוקצים הם אצל כל תשמיש חוץ מן ההסקה

ואין מנהיגים את הבהמה במקל משום דנראה כמוליכה למכור בשוק