Kesubos 4:4-5

משנה ד

האב זכאי בבתו בקדושיה בכסף בשטר ובביאה וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ומקבל את גיטה ואינו אוכל פירות בחייה נשאת יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה וחייב במזונותיה בפרקונה ובקבורתה רבי יהודה אומר אפילו עני שבישראל לא יפחות משני חלילים ומקוננת

ר' עובדיה מברטנורא

האב זכאי בבתו בקטנותה ובנערותה

בקדושיה בכסף שכסף קדושיה שלו, דכתיב באמה העבריה ויצאה חנם אין כסף, ודרשינן, אין כסף לאדון זה, כלומר לאדון שקנאה שיצאה מאתו חנם בסימני נערות, אבל יש כסף לאדון אחר, ומנו אב, שכסף קדושיה שלו אפילו כשהיא נערה עד שתבגר

בשטר ובביאה שמקבל שטר קדושין עליה ומוסרה לביאה לשם קדושין למי שירצה, דכתיב והיתה, אתקוש הויות להדדי, מה כסף שהוא אחד מן ההויות, ברשות אביה, אף קדושי שטר וביאה ברשות אביה

במציאתה משום איבה

ובמעשה ידיה דכתיב וכי ימכור איש את בתו לאמה, מה אמה מעשה ידיה לרבה אף בת מעשה ידיה לאביה

ובהפרת נדריה דכתיב בנעוריה בית אביה

ומקבל גיטה דכתיב ויצאה והיתה, אתקש יציאה להויה, כשם שהאב מקבל קדושיה בקטנותה ונערותה, כך מקבל גיטה

ואינו אוכל פירות בחייה אם נפלו לה קרקעות מבית אבי אמה, אין אביה אוכל פירותיהן בחייה, אא"כ מתה והוא יורשה

יתר עליו הבעל שהוא זוכה בכל השנויים למעלה שהאב זכאי בבתו, ואוכל פירות הנכסים שנפלו לה בירושה משנישאת לו

ובפרקונה אם נשבית חייב לפדותה

בקבורתה שחכמים תקנו קבורתה תחת ירושתה שהוא יורשה אם מתה

משני חלילים להספד

------------------------------- משנה ה

לעולם היא ברשות האב עד שתכנס לרשות הבעל לנשואין מסר האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל הרי היא ברשות האב מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל

ר' עובדיה מברטנורא

לעולם היא ברשות האב אם בת ישראל מאורסת לכהן היא אינה אוכלת בתרומה, ואפילו הגיע הזמן שקבעו לנשואין ולא נישאת שהבעל חייב במזונותיה אינה אוכלת בתרומה

עד שתכנס לחופה לשם נישואין, שתהא מסורה לרשות הבעל

מסרו שלוחי האב שפגעו שלוחי האב בשלוחי הבעל ומסרוה להם