Baba Kama 3:5-6

משנה ה

זה בא בחביתו, וזה בא בקורתו, נשברה כדו של זה בקורתו של זה פטור, שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. היה בעל הקורה ראשון, ובעל החבית אחרון נשברה חבית בקורה, פטור; אם עמד בעל הקורה, חייב; אם אמר לו לבעל החבית, עמוד פטור. היה בעל החבית ראשון, ובעל הקורה אחרון נשברה חבית בקורה, חייב; אם עמד בעל החבית, פטור; אם אמר לבעל הקורה, עמוד חייב. וכן זה בא בנרו, וזה בא בפשתנו

ר' עובדיה מברטנורא

היה בעל קורה ראשון וכו' פטור שזה מהלך כדרכו וזה מיהר ללכת

-------------------------------------- משנה ו

שניים שהיו מהלכין ברשות הרבים, אחד רץ ואחד מהלך, או שהיו שניהם רצין, והזיקו זה את זה שניהן פטורין

ר' עובדיה מברטנורא

אחד רץ ואחד מהלך וכו מתניתין חסורי מחסרא והכי קתני, אחד רץ ואחד מהלך בערבי שבתות וימים טובים, או שהיו שניהם רצים בשאר ימות השנה, שניהם פטורים. דבערבי שבתות וימים טובים מי שרץ רץ ברשות, שהולך לדבר מצוה להכין לצרכי שבת ויו"ט, ומשום הכי פטור. ובשאר ימות השנה כששניהם רצים, הואיל ושניהם משנים, שניהם פטורים