Baba Kama 3:7-8

משנה ז

המבקע ברשות היחיד, והזיק ברשות הרבים, ברשות הרבים, והזיק ברשות היחיד, ברשות היחיד, והזיק ברשות היחיד אחר חייב

ר' עובדיה מברטנורא

המבקע עצים

והזיק ברשות היחיד של אחרים

ברשות היחיד שלו

והזיק ברשות היחיד אחר של אחרים

חייב ואע"ג דברשותיה קעביד ולא שכיחי רבים שם דנימא הוה ליה לעיוני, אפילו הכי חייב

-------------------------------------- משנה ח

שני שוורים תמין שחבלו זה בזה, משלמין במותר חצי נזק; שניהם מועדין, משלמין במותר נזק שלם. אחד תם ואחד מועד מועד בתם, משלם במותר נזק שלם; ותם במועד, משלם במותר חצי נזק. וכן שני אנשים שחבלו זה בזה, משלמין במותר נזק שלם; אדם במועד ומועד באדם, משלם במותר נזק שלם. אדם בתם ותם באדם אדם בתם, משלם במותר נזק שלם; ותם באדם, משלם במותר חצי נזק. רבי עקיבה אומר, אף תם שחבל באדם, משלם במותר נזק שלם

ר' עובדיה מברטנורא

במותר חצי נזק שמין מה הזיקו של זה יותר על נזקו של זה ובאותו מותר משלם מי שהזיק יותר, את החצי

מועד בתם משלם במותר כלומר אם הוא הזיק את התם יותר ממה שהזיקו תם

אדם בתם משלם במותר נזק שלם דאדם מועד לעולם

ותם באדם משלם במותר חצי נזק דכתיב או בן יגח או בת יגח כמשפט הזה יעשה לו, כמשפט שור בשור כך משפט שור באדם, מה שור בשור תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם, אף שור באדם תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם

ר"ע אומר אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם דדריש כמשפט הזה, לדינא דסליק האי קרא מיניה, דבשור מועד מיירי. והכי קאמר קרא, כמשפט הזה של שור מועד שמשלם נזק שלם. יעשה לו לכל שור שנגח את האדם ואפילו הוא שור תם. ואין הלכה כר"ע