Baba Metzia 4:11-12

משנה יא

אין מערבין פירות בפירות אפילו חדשים בחדשים ואין צריך לומר חדשים בישנים באמת ביין התירו לערב קשה ברך מפני שהוא משביחו אין מערבין שמרי יין ביין אבל נותן לו את שמריו מי שנתערב מים ביינו לא ימכרנו בחנות אלא אם כן הודיעו ולא לתגר אף על פי שהודיעו שאינו אלא לרמות בו מקום שנהגו להטיל מים ביין יטילו

ר' עובדיה מברטנורא

אין מערבין פירות בפירות בעל הבית האומר לחבירו פירות שדה פלוני אני מוכר לך, לא יערבם בפירות שדה אחר

ואין צריך לומר חדשים בישנים פסק למכור לו ישנים, לא יערב עמהם חדשים. שהישנים יבשים ועושים קמח יותר מן החדשים

מפני שמשביחו קשה משביח את הרך, לפיכך פסק עמו רך מערב בו קשה, אבל פסק עמו קשה לא יערב בו את הרך

אין מערבין שמרי יין של חבית זו ביין של חבית אחרת

אבל נותן לו את שמריו של יין עצמו

לא ימכרנו בחנות פרוטה פרוטה

אלא אם כן הודיע לכל אחד ואחד מהן, מים מעורבין בו

ולא לתגר לא ימכרנו ביחד ואף ע"פ שהודיעו, לפי שאינו לוקחו אלא לרמות ולמכרו בחנות

מקום שנהגו להטיל מים ביין דוקא בין הגתות יטיל. דכיון שנהגו אין כאן טעות, שכל היינות בחזקת כן

------------------------------------ משנה יב

התגר נוטל מחמש גרנות ונותן לתוך מגורה אחת מחמש גתות ונותן לתוך פיטם אחד ובלבד שלא יהא מתכוין לערב רבי יהודה אומר לא יחלק החנוני קליות ואגוזין לתינוקות מפני שהוא מרגילן לבא אצלו וחכמים מתירין ולא יפחות את השער וחכמים אומרים זכור לטוב לא יבור את הגריסין דברי אבא שאול וחכמים מתירין ומודים שלא יבור מעל פי מגורה שאינו אלא כגונב את העין אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים

ר' עובדיה מברטנורא

התגר נוטל מחמש גרנות שהכל יודעים בו שלא גדלו בשדותיו ומבני אדם הרבה לוקח ובחזקת כן לוקחים ממנו

מגורה אוצר שאוגרין בו תבואה. גורן, הוא שדשין בו את התבואה. ודרך התגר לקנות מבעלי בתים בשעת הגורן ולהכניס למגורה שלו

פיטס גיגית גדולה

ובלבד שלא יתכוין לערבן להוציא קול לקנות הרוב ממקום משובח ולערב בו ממקום אחר ושכניו סבורים שכל הפירות מאותו מקום

ולא יפחות את השער למכור בזול. מפני שהוא מרגיל לבא אצלו ומקפח מזונות חביריו

זכור לטוב שמתוך כך אוצרי פירות מוכרין בזול. וכן הלכה

גריסין פולין גרוסות בריחים, אחת לשתים

לא יבור את הפסולת. לפי שמתוך שנראות יפות הוא מעלה את דמיהן הרבה מדמי הפסולת שנטל מהן

וחכמים מתירין שיכול הלוקח לראות ולהבחין כמה דמי הפסולת שנברר, מאלו שישנן באחרים. וטוב לו להעלות בדמיהן של אלו שהן מבוררים מפני הטורח. והלכה כחכמים

שלא יבור מעל פי המגורה למעלה להראות יפות, ואת הפסולת שבתוכו לא בירר

לפי שאינו אלא כגונב את העין בברירתו

מפרכסין מתקנין ומיפין

לא את האדם עבד כנעני העומד לימכר