Middos 1:7-8

משנה ז

שנים שערים היו לבית המוקד אחד פתוח לחיל ואחד פתוח לעזרה אמר רבי יהודה זה שהיה פתוח לעזרה פשפש קטן היה לו שבו נכנסין לבלוש את העזרה

ר' עובדיה מברטנורא

אחד פתוח לחיל הפתח שבצפון בית המוקד היה פתוח לחיל, ושבדרומו היה פתוח לעזרה

פשפש קטן שער קטן בתוך השער הגדול

שבו נכנסים לבלוש את העזרה שהיו נכנסים בכל בוקר דרך אותו פשפש לחפש על כל כלי שרת שבעזרה שיהיו כולן במקומן. והכי תנן במסכת תמיד נטל את המפתח ופתח את הפשפש ונכנס מבית המוקד לעזרה וכו' אלו הולכים באכסדרה דרך המזרח ואלו הולכים באכסדרה דרך המערב, היו בודקין והולכין עד שמגיעים למקום עושה חביתין, הגיעו, אלו ואלו אומרים שלום הכל שלום, כלומר כל כלי שרת הן במקומן בשלום

לבלוש תרגום ויחפש, ובלש

--------------------------------- משנה ח

בית המוקד כיפה ובית גדול היה מוקף רובדין של אבן וזקני בית אב ישנים שם ומפתחות העזרה בידם ופרחי כהונה איש כסתו בארץ

ר' עובדיה מברטנורא

בית המוקד כיפה בנין של בית המוקד לא היה עליה, אלא כיפה ארקוול"ט בלע"ז עשויה בארץ

מוקף רובדים של אבן אצטבאות סביב של אבני גזית היו משוקעות בכותל ויוצאות מן הכותל לתוך בית המוקד לצד הקרקע, ועל גביהן אבנים אחרות קצרות מהן שיוצאות נמי מן הכותל, והיו כעין מעלות זו על זו

וזקני בית אב המשמר היה מתחלק לשבעה בתי אבות כמנין ימות השבוע, כל אחד עובד יומו, וזקני בית אב של אותו יום היו ישנים שם על אותן רובדים

ופרחי כהונה בחורים שמתחיל שער זקנם לפרוח, והם היו השומרים

איש כסתו בארץ שלא היו רשאים לשכב שם על גבי מטות אלא בארץ, כדרך ששומרי חצרות המלכים עושים

כסתו לשון כרים וכסתות