Parah 5:5-6

משנה ה

בכל הכלים מקדשים אפי' בכלי גללים בכלי אבנים ובכלי אדמה ובספינה מקדשין בה אין מקדשין לא בדפנות הכלים ולא בשולי המחץ ולא במגופת החבית ולא בחפניו מפני שאין ממלאין ואין מקדשין ואין מזין מי חטאת אלא בכלי אין מצילין בצמיד פתיל אלא כלים שאין מצילים מיד כלי חרס אלא כלים

ר' עובדיה מברטנורא

בכל הכלים מקדשים בין של עץ בין של עצם בין של זכוכית, ואפילו בכלי גללים דלא חשיבי כלי לענין טומאה לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, דכתיב מים חיים אל כלי ולא כתיב אל הכלי

מחץ כלי גדול של חרס שקורין בערבי אלמחגי"ר. ובקצה האחד ממנו עשוי כדמות בית יד והוא שולי המחץ. כך פירש הרמב"ם

ואין מזין אלא בכלי כלומר, שצריך שיהיו המים בכלי בשעת ההזאה

אין מצילין כל מה שבתוכה מטומאת אוהל המת ע"י צמיד פתיל, אלא כלים

שאין מצילין מאויר כלי חרס אלא כלים שאם יפול שרץ באויר כלי חרס, טמא כל מה שבתוכו אע"פ שלא נגע בהן, חוץ מכלים שאין מיטמאין מאויר כלי חרס, דכתיב כל אשר בתוכו יטמא מכל האוכל אשר יאכל, אוכלים ומשקין מיטמאין מאויר כלי חרס, ואין כלים מיטמאין מאויר כלי חרס

שאין מצילין כמו ואין מצילין. דוגמתו בריש פרק קמא דביצה שאפר כירה מוכן הוא, ואמר רבה בגמרא הכי קאמר, ואפר כירה מוכן הוא

--------------------- משנה ו

ביצת היוצרים כשרה ר' יוסי פוסל ביצת התרנגולת ר"מ ור' יהודה מכשירין וחכמים פוסלין

ר' עובדיה מברטנורא

ביצת היוצרים כל כלי שמתחיל יוצר חרס לעשות עושה תחילה החומר עגול כצורת ביצה ועושה לו בית קיבול

כשרה לקדש בו מי חטאת

ור' יוסי פוסל דלא חשיב ליה כלי. ואין הלכה כרבי יוסי ביצת התרנגולת קליפתה החיצונה

וחכמים פוסלים שאינה חשובה כלי. והלכה כחכמים