Parah 11:7-8

משנה ז

כל אזוב שיש לו שם לווי פסול אזוב זה כשר אזוב יון אזוב כוחלית אזוב רומי אזוב מדברי פסול ושל תרומה טמאה פסול ושל טהורה לא יזה ואם הזה כשר אין מזין לא ביונקות ולא בתמרות אין חייבין על היונקות על ביאת המקדש רא"א אף לא על התמרות אלו הן היונקות גבעולין שלא גמלו

ר' עובדיה מברטנורא

כל אזוב שיש לו שם לווי שרגילין ללוות עמו שם אחר, כגון הנך דמפרש לקמן

אזוב זה כלומר אזוב סתם שהרואה אותו אומר זה אזוב הוא בסתם

ושל תרומה טמאה שאזוב של גינה חייב בתרומה כשלקטו לאכילה. והא קמשמע לן דאע"ג שהוא פחות מכביצה שאינו מטמא מי חטאת, אפ"ה הזאתו פסולה, כיון שהאזוב עצמו טמא

ושל טהורה לא יזה מפני שמפסיד את התרומה

תמרות כמין גרגרין שיש בראשי האזוב

אין חייבין על היונקות טמא שהזו עליו ביונקות ובא בהזאה זו אל המקדש, אינו חייב

רבי אליעזר אומר וכו ואין הלכה כר' אליעזר

גבעולים שלא גמלו כל זמן שהפרח מונח בתוך כיסו קודם שיפתח

---------------------------------- משנה ח

אזוב שהזה בו כשר לטהר בו את המצורע לקטו לעצים ונפלו עליו משקין מנגבו והוא כשר לקטו לאוכלין ונפלו עליו משקין אע"פ שנגבו פסול לקטו לחטאת כמלקט לאוכלין דר"מ ר' יהודה ור' יוסי ור"ש אומרים כמלקט לעצים

ר' עובדיה מברטנורא

מנגבו כדי שלא יתערבו מים הכשרים בפסולין

אע"פ שנגבו פסול ואע"פ שלא נטמא משהוכשר לקבל טומאה

לקטו לחטאת להזות בו מי חטאת

כמלקט לעצים ומנגבו והוא כשר. וכן הלכה