Uktzin 3:7-8

משנה ז

הקור הרי הוא כעץ לכל דבר אלא שהוא נלקח בכסף מעשר כפניות אוכלין ופטורות מן המעשרות

ר' עובדיה מברטנורא

קור

עץ רך הנוסף בראשו של דקל, ואוכלין אותו בני אדם, ובימות הגשמים הוא מתקשה

כעץ לכל דבר

ואינו מטמא טומאת אוכלין

נלקח בכסף מעשר

דפרי מפרי וגדולי קרקע הוא

כפניות

תמרים שלא בשלו כל צרכן

כאוכלין

ומטמאים טומאת אוכלין

---------------------------------------

משנה ח

דגים מאימתי מקבלין טומאה בש"א משיצודו ובה"א משימותו ר"ע אומר אם יכולין לחיות יחור של תאנה שנפשח ומעורה בקליפה רבי יהודה מטהר וחכ"א אם יכול לחיות תבואה שנעקרה ומעורה אפילו בשרש קטן טהורה

ר' עובדיה מברטנורא

דגים מאימתי מקבלים טומאה

דכל זמן שהן חיים אין מקבלין טומאה

משיצודו

חשובים כמתים

אם יכולים לחיות

שאם יחזירם למים יחיו, אינן מטמאין. אבל אם אין יכולין לחיות כשמחזירן למים, אע"פ שעדיין לא מתו, מקבלים טומאה. והלכה כבית הלל

יחור של תאנה שנפשח

ענף של אילן תאנה ובו תאנים, שנתלש ונפרד ממקום חיבורו, אלא שנשאר מעורה ומדובק בקליפת האילן בלבד

ר' יהודה מטהר

אותם תאנים שבענף, אם נגעה בהם טומאה. דחשיב להו כמחובר, הואיל והענף מעורה קצת, ואע"פ שאינו מעורה אלא בקליפה

וחכמים אומרים אם יכול לחיות

אם יקשרו ויחברו הענף עם האילן יחיה הענף ויוציא פירות, חשוב כמחובר וטהורים. ואם לא יחיה כשיקשרוהו עם האילן, הרי התאנים שבענף כתלושים הן חשובים ומקבלים טומאה. והלכה כחכמים