Uktzin 1:3-4

משנה ג

אלו מיטמאין ומטמאין ולא מצטרפין שרשי השום והבצלים והקפלוטות בזמן שהם יבשים והעמוד שאינו מכוון כנגד האוכל ויד הפרכיל טפח מכאן וטפח מכאן יד האשכול כל שהוא וזנב של אשכול שריקנו ויד המכבד של תמרה ארבעה טפחים וקנה של שבולת ג' טפחים ויד כל הנקצרים שלשה ושאין דרכן לקצר ידיהם ושרשיהם כל שהן ומלעין של שבולין הרי אלו מיטמאים ומטמאין ולא מצטרפין

ר' עובדיה מברטנורא

מיטמאים ומטמאים ולא מצטרפים

לפי שהן ידות בלבד, ואינן משמרין את האוכל

ויד הפרכיל

כשהענבים כרותים עם הזמורה, נקראים פרכיל. לשון פרכילי ענבים

טפח מכאן וטפח מכאן

הזמורה שנקצצה והאשכולות תלוין בה, טפח מן הזמורה מימין לאשכול וטפח משמאל, חשוב יד, טפי לא

יד האשכול

עוקץ האשכול שתלוי בזמורה, הוא יד האשכול

כל שהוא

אפילו ארוך הרבה

זנב האשכול

סופו של אשכול

שריקנו

שהושרו ממנו גרעיני הענבים, אף הוא יד לענבים שבראשו, שאוחזים אותו בזנבו. ואף הוא שיעורו בכל שהוא, ואפילו ארוך הרבה

והמכבד של תמרה

מכבדות של תמרים ובהן תמרים, שיעור אורך היד שלהן להביא את הטומאה, ארבעה טפחים, אבל טפי לא

ומלעין של שבולים

זקן העליון של שבולת שיצא בראשו כמין שער של זקן

---------------------------------------

משנה ד

אלו לא מיטמאין ולא מטמאין ולא מצטרפין שרשי קולסי הכרוב וחלפות תרדים והלפת את שדרכם ליגזז ונעקרו ר' יוסי מטמא בכלן ומטהר בשרשי קולסי הכרוב והלפת

ר' עובדיה מברטנורא

אלו לא מטמאין

שאין חשובים לא שומר ולא יד

קולסי כרוב

רמב"ם פירש, ראשי הכרוב שיוצאים מהם גידים שסובבים ודרך מוכרי הכרוב שכורתים אותן ומשליכין אותן

וחליפות התרדים

שרשי התרדים שמשאירים בקרקע כשחותכים התרדים כדי שיחליפו ויעלו אחרים תחתם

את שדרכן ליגזז

הדברים שדרכם לגוזזן לא לעקרן עם שרשיהם, אם עקרן אין השרשים מטמאין, לפי שאינן לא יד ולא שומר

ר' יוסי מטמא בכולן

דכולם חשובים יד לאוכל, חוץ מקולסי כרוב והלפת שאותן גידין הסובבים אינן חשובים לא יד ולא שומר. ואין הלכה כר' יוסי