Yadayim 4:7-8

משנה ז

אומרים צדוקין קובלין אנו עליכם פרושים שאתם מטהרים את הנצוק אומרים הפרושים קובלין אנו עליכם צדוקי' שאתם מטהרי' את אמת המים הבאה מבית הקברו' אומרים צדוקין קובלין אנו עליכם פרושים שאתם אומרים שורי וחמורי שהזיקו חייבין ועבדי ואמתי שהזיקו פטורין מה אם שורי וחמורי שאיני חייב בהם מצות הרי אני חייב בנזקן עבדי ואמתי שאני חייב בהן מצות אינו דין שאהא חייב בנזקן אמרו להם לא אם אמרתם בשורי וחמורי שאין בהם דעת תאמרו בעבדי ובאמתי שיש בהם דעת שאם אקניטם ילך וידליק גדישו של אחר ואהא חייב לשלם

ר' עובדיה מברטנורא

מטהרים את הניצוק

דתנן במסכת מכשירין, כל הניצוק, טהור. אם מערה מכלי טהור לכלי טמא, מה שנשאר בכלי העליון, טהור, דניצוק אינו חיבור

אמת המים הבאה מן הקברות

מודו בה צדוקים דטהורה, דכתיב מקוה מים יהיה טהור

שהרי אין בהם דעת

שיכוונו להפסיד ממון לבעליהן

ילך וידליק גדישו של אחר

ונמצא מפסיד את רבו מאה מנה בכל יום

----------------------------------

משנה ח

אמר צדוקי גלילי קובל אני עליכם פרושים שאתם כותבין את המושל עם משה בגט אומרים פרושים קובלין אנו עליך צדוקי גלילי שאתם כותבים את המושל עם השם בדף ולא עוד אלא שאתם כותבין את המושל מלמעלן ואת השם מלמטן שנאמר ויאמר פרעה מי ה' אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל וכשלקה מהו אומר ה' הצדיק

נשלמה מסכת ידים

ר' עובדיה מברטנורא

צדוקי גלילי

צדוקי שהיה מארץ הגליל

המושל עם משה בגט

שהיו מונים לשנות המלכים וכותבים בכך וכך למלך פלוני, ובסוף הגט כותבין כדת משה וישראל, וגנאי הדבר למשה

את המושל מלמעלן ואת השם מלמטן

שמקדימין שם פרעה לשם השם, דכתיב ויאמר פרעה מי ה

וכלשקה

פרעה

מה הוא אומר ה' הצדיק

כדי שלא להשלים המסכתא במי ה' אשר אשמע בקולו, משום אל תעמוד בדבר רע, השלים בה' הצדיק