Yadayim 4:1-2

פרק ד

משנה א

בו ביום נמנו וגמרו על עריבת הרגלים שהוא משני לוגין ועד תשעה קבין שנסדקה שהיא טמאה מדרס שר"ע אומר עריבת הרגלים כשמה

ר' עובדיה מברטנורא

בו ביום

אפירקין דלעיל קאי אמלתיה דר' שמעון בן עזאי, דמיירי ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבה. וכל מקום שנאמר במשנה בו ביום, על אותו היום נאמר

נמנו

עמדו למנין, לדעת מנין המטמאים ומנין המטהרים, וגמרו הדין על פי הרוב

עריבת הרגלים

עריבה עשויה לרחיצת הרגלים

שנסדקה

סמוך לשוליה, ואינה מחזקת מים כדי רחיצת רגלו אחת

טמאה מדרס

דעריבה קודם שנסדקה נמי היו רגילים לישב בה, והיתה משמשת ישיבה עם מלאכתה

שר' עקיבא

היה חולק ואומר עריבת הרגלים כשמה, כלומר כשמה כן היא, שאין שם מדרס עליה. ואין הלכה כר' עקיבא

-------------------------------------

משנה ב

בו ביום אמרו כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשום חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת הפסח בזמנו והחטאת בכל זמן רא"א אף האשם הפסח בזמנו והחטאת והאשם בכל זמן אר"ש בן עזאי מקובלני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו את ר"א בן עזריה בישיבה שכל הזבחים הנאכלין שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת לא הוסיף בן עזאי אלא העולה ולא הודו לו חכמים

ר' עובדיה מברטנורא

כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים

משנה זו מתחילת מסכת זבחים היא שנויה, ושם פירשנוה