Maaseros 1:5-6

משנה ה

איזהו גרנן למעשרות הקשואים והדלועים משיפקסו ואם אינו מפקס משיעמיד ערימה אבטיח משישלק ואם אינו משלק עד שיעשה מוקצה ירק הנאגד משיאגד אם אינו אוגד עד שימלא את הכלי ואם אינו ממלא את הכלי עד שילקט כל צרכו כלכלה עד שיחפה ואם אינו מחפה עד שימלא את הכלי ואם אינו ממלא את הכלי עד שילקט כל צרכו בד"א במוליך לשוק אבל במוליך לביתו אוכל מהם עראי עד שהוא מגיע לביתו

ר' עובדיה מברטנורא

איזהו גרנן למעשרות אימתי הוקבעו הפירות למעשר ואסור לאכול מהן עראי, כמו התבואה בגורן. שאף על פי שהגיעו הפירות לעונת המעשרות עדיין מותר לאכול מהן עראי עד שיהא גרנן למעשרות

משיפקסו משינטל פיקס שלהם והוא שער הצומח בהן כשהן קטנים וכשנתבשלו כל צרכן נושר

משיעמיד ערימה שיעשה מהן כרי

משישלק שילוק לאבטיח כמו פיקוס לדלועים

מוקצה לפי שאין עושים ערימה מן האבטיחים אלא שוטחים אותם, ומקום ששוטחים בו הפירות קרוי מוקצה

ירק הנאגד שדרכו למכרו אגודות

ואם אינו ממלא את הכלי כגון שרוצה למלאות שנים או שלשה כלים, אוכל מכל אחד עראי עד שימלא את האחרון

כלכלה המלקט ירק לתוך הכלכלה דהיינו סל

משיחפה את הירק בהוצין או בעלין שדרכן לכסות בו

בד"א שזהו גרנן למעשרות

במוליך לשוק למכור, דלאו בדעתו הדבר תלוי שמא ימצא לקוחות ויהיו הפירות טבולים שהמקח קובע למעשר

אבל במוליך לביתו אוכל עראי עד שמגיע לביתו דבדעתו תלוי הדבר ולא יהיו הפירות טבולים עד שיגיע לביתו, שהטבל אינו חייב במעשר עד שיראה פני הבית, דכתיב בערתי הקדש מן הבית

----------------------- משנה ו

הפרד והצמוקין והחרובין משיעמיד ערימה הבצלים משיפקל ואם אינו מפקל משיעמיד ערימה התבואה משימרח ואם אינו ממרח עד שיעמיד ערימה הקטניות משיכבור ואם אינו כובר עד שימרח אע"פ שמרח נוטל מן הקוטעים ומן הצדדים וממה שבתוך התבן ואוכל

ר' עובדיה מברטנורא

הפרד רגילין היו לפרד ברמונים וליבשן, ואותן הגרגרים יבשים קרויין פרד ע"ש שמפרידים אותן כדי שתכנס בהן ]החמה[ מכל צד

משיפקל כמו משיקלף, כלומר משיסיר מעליהן הקליפות הרעות

משימרח אחר שמנקין התבואה מן המוץ שלה צוברים אותה במקום א' בגורן ומיפה פני הכרי ומחליקין אותו, והוא הנקרא מרוח

משיכבור לפי שרגילים לעקור הקטנית עם העפר צריך לכברם בכברה

קוטעים שבלים קטועים שלא נדושו

מן הצדדים צדי הכרי שלא נתמרח

וממה שבתוך התבן שלא נזרה מן המוץ