Maaseros 3:7-8

משנה ז

הצריפין והבורגנין והאלקטיות פטורין סוכת גנוסר אף על פי שיש בו רחים ותרנגולים פטורה סוכת היוצרים הפנימית חייבת והחיצונה פטורה רבי יוסי אומר כל שאינה דירת החמה ודירת הגשמים פטורה סוכת החג בחג רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרין

ר' עובדיה מברטנורא

הצריפים אין להם גג, אלא הקורות למעלה נוגעות זו בזו והולכים ומתרחבים למטה

והבורגנים כמין שובכים, עשויין בשדות לאצור בהן פירות

והאלקטיות סוכות שעושים בימות החמה לצל. תרגום קיץ קייטא

סכת גינוסר ים כנרת מתרגמינן גינוסר, והוא מקום בארץ הגליל שפירותיו מרובים וטובים, ויושביו עושים סכות ודרים שם כל זמן הפירות

אע"פ שיש שם רחים ותרנגולים לא הוי קבע

סוכת היוצרים רגילים לעשות שתי סכות זו לפנים מזו בפנימית מצניע קדרותיו ודר שם, ובחיצונה עושה מלאכתו ומוכר קדרותיו

כל שאינה דירת החמה ודירת הגשמים וסוכה פנימית אין היוצר דר בה בימות הגשמים, הלכך פטורה, ואין הלכה כרבי יוסי

רבי יהודה מחייב רבי יהודה לטעמיה, דסבר סוכה דירת קבע בעינן וחייבת במזוזה. ואין הלכה כרבי יהודה

------------------------ משנה ח

תאנה שהיא עומדת בחצר אוכל אחת אחת ופטור ואם צירף חייב רבי שמעון אומר אחת בימינו ואחת בשמאלו ואחת בפיו עלה לראשה ממלא חיקו ואוכל

ר' עובדיה מברטנורא

תאנה שהיא עומדת בחצר אילן של תאנה שהוא עומד בחצר, וחצר קובעת למעשר

ואם צירף שתים חייב

ר"ש אומר אחת בימינו אפי' ג' כהאי גוונא לא הוי צירוף ושרי. ואין הלכה כר"ש

עלה לראשה לראש התאנה

ממלא חיקו ואוכל שם. ובלבד שלא יוריד לחצר