Maaseros 4:3-4

משנה ג

הנוטל זיתים מן המעטן טובל אחד אחד במלח ואוכל אם מלח ונתן לפניו חייב רבי אליעזר אומר מן המעטן הטהור חייב ומן הטמא פטור מפני שהוא מחזיר את המותר

ר' עובדיה מברטנורא

המעטן מקום שצוברין שם הזיתים כדי שיתרככו ויהיו ראויות להוציא שמנן

טובל אחד אחד במלח שאין קובע אלא במלח וצירוף שתים, הלכך אם מלח ונתן לפניו חייב

מן המעטן הטהור חייב וכגון שהאדם הנוטלן טמא, שא"א לו להחזיר את המותר שכבר נטמאו כל אותן שנטל בידו

מן הטמא פטור שכיון שהמעטן כולו טמא ]והאדם[ הנוטלן טמא הרי הוא מחזיר את הנותר

-------------------------- משנה ד

שותים על הגת בין על החמין בין על הצונן פטור דברי רבי מאיר רבי אלעזר ברבי צדוק מחייב וחכ"א על החמין חייב ועל הצונן פטור

ר' עובדיה מברטנורא

שותין על הגת וכגון שהכניס שם ראשו ורובו, דליכא למגזר שמא יביא הכלי אליו וישתה חוץ לגת, דחוץ לגת הוי קבע ואסור לשתות

בין על החמין בין שמזג היין בחמין, בין שמזגו בצונן

ר"א ב"ר צדוק מחייב דגזר שמא יוציא מן היין חוץ לגת

על החמין חייב שהוא קובע, לפי שאינו יכול להחזיר המותר שיקלקל היין שבגת, אבל מזג בצונן פטור שיכול להחזיר המותר. והלכה כחכמים