Maaseros 4:5-6

משנה ה

המקלף שעורים מקלף אחת אחת ואוכל ואם קלף ונתן לתוך ידו חייב המולל מלילות של חטים מנפה מיד ליד ואוכל ואם נפה ונתן לתוך חיקו חייב כסבר שזרעה לזרע ירקה פטור זרעה לירק מתעשרת זרע וירק ר' אלעזר אומר השבת מתעשרת זרע וירק וזירין וחכמים אומרים אינו מתעשר זרע וירק אלא השחלים והגרגיר בלבד

ר' עובדיה מברטנורא

המקלף מסיר קליפתן

מקלף אחת אחת שעורה אחת. ודוקא כשאינו סמוך לגורן אבל אם היה סמוך לגורן אפילו קילף יותר פטור, מפני שהוא מחזיר את המותר

המולל מלילות המהבהב שבולין באור וממעכן בידו להסיר הפסולת

מנפה להפריח המוץ

מיד ליד מנערן מידו אחת לידו האחרת

ירקה פטור שהזרע עיקר וירקה לא חשיב אא"כ כוון לירק

מתעשרת זרע וירק חייב לעשר בין אכל הזרע בין אכל העלין ירק כמות שהן

השבת כך שמה בערבי, ובלע"ז אניט"ו

וזירים זמורות, ואפילו זרעה סתם מתעשרת זרע וירק וזירים, לפי שהשבת עושה זמורות ארוכות. אבל הכוסבר אינה מתעשרת זירים אא"כ זרעה תחלה לזירים

אינו מתעשר זרע וירק אם זרע סתם ולא פירש

השחלים בערבי חב אל שאר, ובלע"ז קרישון

הגרגיר כך שמו בערבי, ובלע"ז אירוג"א. והלכה כחכמים

--------------------------- משנה ו

רשב"ג אומר תמרות של תלתן ושל חרדל ושל פול הלבן חייבות במעשר רבי אליעזר אומר הצלף מתעשר תמרות ואביונות וקפרס רבי עקיבא אומר אין מתעשר אלא אביונות מפני שהן פרי

ר' עובדיה מברטנורא

התמרות של תלתן יש מפרשים לולבי תלתן, כעין שיש לגפנים, והן נאכלים. וי"מ כשמתחיל הגבעול לצמוח נראה במקום צמיחתו כמין גרגיר עב ונקרא תמרה כדאמרינן גבי הדס נקטם ראשו ועלתה בו תמרה. ובתלתן וחרדל ופול הלבן חשובין אוכל

הצלף בלע"ז קאפר"י

תמרות לולבין שבו, ויש מפרשים הפרח

אביונות הוא עיקר הפרי, וקפריסין הוא שומר הפרי

ר"ע וכו והלכה כרבי עקיבא