Maaseros 5:7-8

משנה ז

חורי הנמלים שלנו בצד הערימה החייבת הרי אלו חייבים שידוע שמדבר הגמור גוררין כל הלילה

ר' עובדיה מברטנורא

שלנו לינת לילה

הערימה החייבת הכרי שנתחייב במעשר, כההיא דתנן בפרק קמא ואם אינו ממרח משיעמיד ערימה

----------------------- משנה ח

שום בעל בכי ובצל של רכפא וגריסין הקילקין והעדשים המצריות ר' מאיר אומר אף הקרקס ר' יוסי אומר אף הקוטנים פטורים מן המעשרות ונלקחים מכל אדם בשביעית זרע לוף העליון זרע כרישים זרע בצלים זרע לפת וצנונות ושאר זרעוני גנה שאינן נאכלים פטורים מן המעשרות ונלקחין מכל אדם בשביעית שאע"פ שאביהן תרומה הרי אלו יאכלו

ר' עובדיה מברטנורא

שום בעל בכי שום חריף שהאוכלו בוכה ועיניו זולגות דמעות. ול"נ שום הגדל בהר הלבנון, שכן בערבי קורין ללבנון בע"ל

רכפא שם מקום

גריסין הקילקין גריסין של פול הבאים מן הקלקי, שם מקום, והן מרובעות כדתנן בנגעים כגריס הקלקי המרובע

ועדשים המצריות ראשן אחד חד, והמינין הללו כולם הם מדבריות וחזקתן מן ההפקר לפי שאינן נזרעים בגינה, לפיכך פטורים מן המעשרות

אף הקורקס בערבי קלקא"ס, והוא מין ממיני הכרוב

הקוטנים ממיני העדשים. והלכה כסתם משנה

ונלקחים מכל אדם אף מן החשודים למכור פירות שביעית

זרע הלוף העליון אני שמעתי הלוף השוטה. אבל זרע הלוף הפקח חייב. ורמב"ם פי' שהמשנה מסורסת זרע העליון של לוף. ולוף הוא ממיני הבצלים

שאע"פ שאביהן תרומה אע"פ שאחד מכל אלו זרעוני גינה שאינם נאכלים הן תרומה, וזרען, הרי הגדולים נאכלין. ולא אמרינן גדולי תרומה תרומה אלא כשהזרע הזרוע הוא מדברים הראויין לאכילה

שאביהן הזרע, שהוא אב למה שגדל ממנו

סליק מסכת מעשרות