Maaser Sheni 3:12-13

משנה יב

המשאיל קנקנין למעשר שני אף על פי שגפן לא קנה מעשר זלף לתוכן סתם עד דלא גפן לא קנה מעשר משגפן קנה מעשר עד שלא גפן עולות באחד ומאה ומשגפן מקדשות בכל שהן עד שלא גפן תורם מאחת על הכל ומשגפן תורם מכל אחת ואחת

ר' עובדיה מברטנורא

המשאיל קנקנים למעשר שני מי שמשאיל קנקניו להכניס בהן יין שקרא לו כבר שם מעשר שני

אע"פ שגפן שסתם פיהן במגופה אחר שמלאן

לא קנה מעשר לא נתפס הקנקן בקדושת מעשר

זלף לתוכן סתם שהכניס לתוכן יין של טבל קודם שקרא לו שם מעשר

עד שלא גפן אם קרא לו שם מעשר קודם שסתמן במגופה

אם משגפן אם לאחר שסתמן במגופה קרא שם מעשר

קנה מעשר נתפס הקנקן בקדושת מעשר, וטעון חלול כמו היין, אם בא לחללו על הכסף

עולות באחד ומאה בשל תרומה איירי, אם נתערב קנקן של תרומה במאה קנקנים של חולין, ולא היה פיהן סתום במגופה, חשבינן להו כאילו כולן מעורבות זו בזו, ועולות באחד ומאה כדין תרומה שנתערבה בחולין

משגפן מקדשות בכל שהן ואפילו אחד באלף אינן עולות, וימכרו כולן לכהן בדמי תרומה, חוץ מאחת שבהן שנוטלה הכהן בלא דמים

עד שלא גפן תורם מאחת על הכל דחשיב מוקף

-------------------------------- משנה יג

בש"א מפתח ומערה לגת ובית הלל אומרים מפתח ואינו צריך לערות במה דברים אמורים במקום שדרכן למכור סתומות אבל במקום שדרכן למכור פתוחות לא יצא קנקן לחולין אבל אם רצה להחמיר על עצמו למכור במדה יצא קנקן לחולין רבי שמעון אומר אף האומר לחברו חבית זו אני מוכר לך חוץ מקנקנים יצא קנקן לחולין

ר' עובדיה מברטנורא

מפתח ומערה לגת אם בא לתרום מאחת על הכל אחר שגפן, צריך לערותן לגת

ואינו צריך לערות דסגי להו בפתיחה כדמעיקרא

בד"א דאם לאחר שגפן קרא שם, קנה מעשר את הקנקנים

במקום שדרכן למכור סתומות דבכי האי גונא בירושלים הקנקן טפלה ליין כדתנן לעיל בפ"ק, הלכך בגבולין נמי קנה מעשר

אבל במקום שדרכן למכור פתוחות לא יצא הקנקן לחולין בירושלים, הלכך ]בגבולין[ נמי לא קנה מעשר

אבל אם רצה להחמיר על עצמו למכור במדה הקונה יין ממעות מעשר שני בירושלים, וכשבא המוכר למכור רצה לדקדק על עצמו ואמר כך וכך יין במדה אני מוכר לך בכך וכך מעות

יצא קנקן לחולין ואפילו הקנקנים סתומות: הכי גרסינן

ר"ש אומר אף האומר לחברו יין זה אני מוכר לך חוץ מקנקנה יצא קנקן לחולין ובירושלמי מפרש לה דר"ש קאי אהא דתנא לעיל דאם משגפן קרא שם מעשר קנה מעשר. ואשמעינן ר"ש דוקא שקרא שם מעשר לכל היין שבקנקן, אבל אם אמר כל היין מעשר חוץ מרביעית, אע"פ שכשבא למדוד לחברו אותו רביעית, אמר לו יין זה אני מוכר לך חוץ מן הקנקן שאני רוצה לשייר בשביל מעשר שבתוכה, אפ"ה לא נעשית הקנקן טפלה למעשר, ויצא קנקן לחולין ולא קנה מעשר