Maaser Sheni 4:11-12

משנה יא

המוצא כלי וכתוב עליו קוף קרבן מ' מעשר ד' דמאי ט' טבל ת' תרומה שבשעת סכנה היו כותבין ת' תחת תרומה רבי יוסי אומר כולם שמות בני אדם הם אמר רבי יוסי אפילו מצא חבית והיא מלאה פירות וכתוב עליה תרומה הרי אלו חולין שאני אומר אשתקד היתה מלאה פירות תרומה ופנה

ר' עובדיה מברטנורא

קוף קרבן הקדש

ד' דמאי לקוח מעם הארץ

בשעת הסכנה שגזרו שלא לקיים המצות

שמות בני אדם הן אותיות של ראשי שמות, קוף קהת, ד' דניאל, ט' טוביה. והכל חולין

אשתקד היתה מלאה פירות תרומה ופינה ורבנן סברי אם איתא דפינה לתרומה מגרר הוה גריר לה ולא היה מניח שם תרומה כתוב שם. ואין הלכה כרבי יוסי

-------------------------- משנה יב

האומר לבנו מעשר שני בזוית זו ומצא בזוית אחרת הרי אלו חולין היה שם מנה ומצא מאתים השאר חולין מאתים ומצא מנה הכל מעשר

ר' עובדיה מברטנורא

הרי אלו חולין מה שמצא הוי חולין שאני אומר מעשר שני ניטל

הרי שם מנה אמר לו אביו הרי שם מנה של מעשר שני ומצא מאתים, מנה מעשר ומנה חולין. ולא אמרינן המנה של מעשר ניטל ואלו אחרים הן

מאתים ומצא מנה אמר לו אביו הרי שם מאתים ומצא מנה המנה שמצא מעשר