Succah 3:15-4:1

משנה טו

מקבלת אשה מיד בנה ומיד בעלה ומחזירתו למים בשבת רבי יהודה אומר בשבת מחזירין ביום טוב מוסיפין ובמועד מחליפין קטן היודע לנענע חייב בלולב

ר' עובדיה מברטנורא

מקבלת אשה את הלולב, ולא אמרינן דמטלטלת מידי דלא חזי לה

ומחזרת למים שלא יכמושו

בשבת מחזירים שהרי מהם נטלום היום. אבל לא מוסיפים וכ"ש שאין מחליפין

וביום טוב מוסיפין אבל לא מחליפים, לשפוך אלו ולתת צוננין מהן, דטרח לתקן מנא

ובמועד בחול המועד מצוה להחליף. והלכה כר"י

חייב בלולב לחנכו מדברי סופרים

--------------------------------- פרק ד

משנה א

לולב וערבה ששה ושבעה ההלל והשמחה שמונה סוכה וניסוך המים שבעה והחליל חמשה וששה

ר' עובדיה מברטנורא

לולב וערבה לולב לנטילה וערבה להקיף המזבח

ששה ושבעה לפי שפעמים דוחים את השבת והוו להו שבעה, ופעמים שאין דוחין ולא הוו אלא ששה. ולקמן מפרש להו ואזיל

וההלל לגמור כל שמונה, מה שאין כן בפסח לפי שימות החג חלוקים בקרבנותיהן

והשמחה לאכול בשר שלמים בזמן המקדש, דכתיב ושמחת בחגך, ואין שמחה בזמן המקדש אלא בבשר שלמים דכתיב וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת

סוכה לישב בסוכה

ונסוך המים בתמידי החג שחרית

החליל בשמחת בית השואבה היו שמחים בחג לכבוד שאיבת ניסוך המים, ומנגנים בחלילים וכנורות. ואותו חליל אינו דוחה לא את השבת ולא את יו"ט