Chagigah 1:4-5

משנה ד

ישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה והכהנים בחטאות ואשמות ובבכור ובחזה ושוק אבל לא בעופות ולא במנחות

ר' עובדיה מברטנורא

יוצאין ידי חובתן של שלמי שמחה

בנדרים ונדבות ומעשר בהמה דכתיב ושמחת בחגך, לרבות כל מיני שמחות, דקרא לא בעי אלא שמחה, ואמר מר אין שמחה אלא בבשר, והאי בשר הוא

אבל לא בעופות ולא במנחות דכתיב ושמחת בחגך, אמרה תורה עשה שמחה ממי שחגיגה באה מהן, יצאו עופות ומנחות שאין חגיגה באה מהן

------------------------------------------------ משנה ה

מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטים מביא שלמים מרובים ועולות מועטות נכסים מרובים ואוכלין מועטין מביא עולות מרובות ושלמים מועטין זה וזה מועט על זה נאמר מעה כסף ושתי כסף זה וזה מרובים על זה נאמר איש כמתנת ידו כברכת ה' אלהיך אשר נתן לך

ר' עובדיה מברטנורא

אוכלין מרובין בני בית מרובין

מביא שלמים מרובין שלמי חגיגה רבים לפי האוכלים שיש לו