Chagigah 1:6-7

משנה ו

מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון של חג עבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו על זה נאמר מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות

ר' עובדיה מברטנורא

מי שלא חג שלא הביא שלמי חגיגתו ועולת ראייתו

ויום טוב האחרון שמיני עצרת. ואע"ג דרגל בפני עצמו הוא, הוי תשלומין דראשון. וחג השבועות נמי אף על גב דלא הוי אלא יום אחד, יש לו תשלומין כל שבעה, מדאקשינהו קרא להדדי, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, מה חג המצות יש לו תשלומין כל שבעה אף חג השבועות יש לו תשלומין כל שבעה

------------------------- משנה ז

רבי שמעון בן מנסיא אומר איזהו מעוות שאינו יכול לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר אם תאמר בגונב וגוזל יכול הוא להחזירו ויתקן רבי שמעון בן יוחי אומר אין קורין מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחלה ונתעוות ואיזה זה תלמיד חכם הפורש מן התורה

ר' עובדיה מברטנורא

והוליד ממנה ממזר שהביא פסולים בישראל והן לו לזכרון, לפיכך אין עונו נמחק בתשובה

יכול הוא שיחזיר דמי גניבתו וגזילתו לבעלים ויהא מתוקן מן החטא