Kesubos 1:3-4

משנה ג

הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובתן מאתים דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה

ר' עובדיה מברטנורא

שבא על הקטנה פחותה מבת שלש שנים ויום אחד שאין ביאתה ביאה

וקטן פחות מבן תשע שאין ביאתו ביאה ובא על הגדולה

ומוכת עץ שנתקע לה עץ באותו מקום

כתובתן מאתים אם נישאו סתם

וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה והלכתא כותייהו. ואפילו לא הכיר בה, כתובתה מנה, ולא הוי מקח טעות

-------------------------- משנה ד

בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנשואין כתובתה מנה ואין להם טענת בתולים הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מנה ואין להם טענת בתולין

ר' עובדיה מברטנורא

בתולה שהיא אלמנה או גרושה או חלוצה מן הנשואים אם חזרה ונישאת סתם, כתובתה מנה, דבחזקת בעולה קיימא משנכנסה לחופה