Kesubos 3:3-4

משנה ג

נערה שנתארסה ונתגרשה רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה

ר' עובדיה מברטנורא

רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס דאמר קרא אשר לא אורשה, הא אורשה פעם אחת שוב אין לה קנס

רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה דדרשינן אשר לא אורשה לאביה, הא אורשה לעצמה. והלכה כר' עקיבא

------------------------- משנה ד

המפתה נותן שלשה דברים והאונס ארבעה המפתה נותן בושת ופגם וקנס מוסף עליו אונס שנותן את הצער מה בין אונס למפתה האונס נותן את הצער והמפתה אינו נותן את הצער האונס נותן מיד והמפתה לכשיוציא האונס שותה בעציצו והמפתה אם רצה להוציא מוציא

ר' עובדיה מברטנורא

האונס נותן את הצער שאינו דומה נבעלת באונס לנבעלת ברצון, והמפותה אין לה צער, שהרי נאמר עינוי בתורה אצל אונס ולא נאמר עינוי אצל מפותה

האונס נותן מיד לאביה אף על פי שכונסה

לכשיוציא כלומר לכשלא יכנוס. שאם יכנוס אינו נותן קנס, כדכתיב מהור ימהרנה ואם מאן ימאן כסף ישקול. אבל גבי אונס כתיב ונתן חמשים כסף ולו תהיה לאשה

שותה בעציצו בכלי מאוס שבחר בו, כלומר על כרחו ישאנה