Kesubos 3:5-6

משנה ה

כיצד שותה בעציצו אפילו היא חגרת אפילו היא סומא ואפילו היתה מוכת שחין נמצא בה דבר ערוה או שאינה ראויה לבא בישראל אינו רשאי לקיימה שנאמר ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו

ר' עובדיה מברטנורא

מוכת שחין מצורעת

------------------------------- משנה ו

יתומה שנתארסה ונתגרשה רבי אלעזר אומר המפתה פטור והאונס חייב

ר' עובדיה מברטנורא

יתומה שנתארסה ונתגרשה האונס חייב והמפתה פטור דכיון דיתומה היא וקנסה שלה הוא, הא אחילתיה גביה, דמדעתה נתפתתה לו ופטור. ולא יתומה בלבד אלא כל נערה שנתארסה ונתגרשה אונס חייב ומפתה פטור כיתומה, דהא קנסה לעצמה כדאמר ר' עקיבא לעיל, וכן הלכה