Kesubos 4:8-9

משנה ח

לא כתב לה אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו ובכהנת אהדרינך למדינתך חייב שהוא תנאי בית דין

ר' עובדיה מברטנורא

ובכהנת שאינו יכול לקיימה משנשבית, שאשת כהן אסורה לבעלה משנאנסה, כותב לה אפרקינך ואהדרינך למדינתך. וחייב לתת לה כתובתה. ואע"פ שבעל כרחו צריך לגרשה

-------------------------------------- משנה ט

נשבית חייב לפדותה ואם אמר הרי גיטה וכתובתה תפדה את עצמה אינו רשאי לקתה חייב לרפאותה אמר הרי גיטה וכתובתה תרפא את עצמה רשאי

ר' עובדיה מברטנורא

אינו רשאי שכבר נתחייב בפרקונה משנשבית

חייב לרפאותה שהרפואה כמזונות

רשאי שאין חייב לזון גרושתו