Kesubos 7:2-3

משנה ב

המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה רבי יהודה אומר בישראל יום אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה

ר' עובדיה מברטנורא

אחד מכל הפירות כגון שאמרה היא קונם פרי פלוני עלי, והוא קיים לה

ר' יהודה אומר כו ולית הלכתא כותיה

------------------------ משנה ג

המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינין יוציא ויתן כתובה רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה ובעשירות שלשים יום

ר' עובדיה מברטנורא

שלא תתקשט באחד מכל המינים שאמרה היא קונם בושם פלוני עלי, והוא קיים לה

בעניות שלא נתן קצבה לדבר עד מתי אסרו עליה, הוא דיוציא ויתן כתובה. אבל אם נתן קצבה, תמתין עד אותו זמן. וכמה קצבה י"ב חדש

ובעשירות שלשים יום שכן אשה חשובה נהנית מריח קשוטיה שלשים יום, וזאת תהנה מריח הקשוטים שנתקשטה לפני הנדר שלשים יום. והלכה כר' יוסי