Kesubos 9:4-5

משנה ד

המושיב את אשתו חנונית או שמינה אפוטרופא הרי זה משביעה כל זמן שירצה רבי אליעזר אומר אפילו על פלכה ועל עיסתה

ר' עובדיה מברטנורא

חנונית למכור ולקנות בחנות

אפוטרופא להתעסק בממונו ולישא וליתן

משביעה כל זמן שירצה שבועה כעין של תורה על טענת שמא, ויכול לגלגל עליה שלא עשתה אונאה על פלכה ועל עיסתה

ר"א אומר אפילו לכתחילה שלא ע"י גלגול יכול להשביעה על פלכה ועל עיסתה. ואין הלכה כר"א

------------------------------------- משנה ה

כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אין יכול להשביעה אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא היא ולא יורשיה ולא את הבאים ברשותה אבל יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה ואם הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאין ברשותה

ר' עובדיה מברטנורא

משביע הוא את יורשיה אם גירשה ומתה ויורשיה תובעין הימנו כתובתה, נשבעים שבועת היורשים שלא פקדתנו בשעת מיתה ולא אמרה לנו קודם לכן ולא מצינו בין שטרותיה ששטר כתובתה פרוע

ואת הבאים ברשותה אם מכרה כתובתה לאחרים ונתגרשה ומתה והלקוחות תובעים כתובתה, נשבעים אף הן שבועת היורשים

אבל יורשיו משביעין אותה אם נתאלמנה והיא או יורשיה נפרעין מן היתומים, צריכים שבועה, שהרי לא פטרן אלא ממנו אם תגבה כתובתה בחייו

לבאין ברשותי אם אמכור נכסי ואת באה ליפרע מן הלקוחות