Kesubos 12:1-2

פרק יב

משנה א

הנושא את האשה ופסקה עמו כדי שיזון את בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים נשאת לאחר ופסקה עמו כדי שיזון את בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים לא יאמר הראשון לכשתבא אצלי אזונה אלא מוליך לה מזונותיה למקום שהיא אמה וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות

ר' עובדיה מברטנורא

הנושא את האשה ופסקה עמו בשטר וקנין, או שאמר לעדים אתם עדי שאני מחייב עצמי לזון את בתה שיש לה מאיש אחר

לכשתבוא אצלי כלומר אם הייתי מקיים את אמה הייתי זנה

מוליך לה מזונותיה למקום שאמה שם דקיי"ל בת אצל אמה בין גדולה בין קטנה כל זמן שהאם רוצה, והבן עד שש שנים אצל אמו וחייב האב לפרנסו והוא אצל אמו אם האם רוצה

------------------------------ משנה ב

נישאת הבעל נותן לה מזונות והן נותנין לה דמי מזונות מתו בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין והיא ניזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב הפקחים היו כותבים על מנת שאזון את בתך חמש שנים כל זמן שאת עמי

ר' עובדיה מברטנורא

בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין ולא ממשועבדים, שאין מוציאים למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים, מפני תיקון העולם, שאין הלקוחות יודעים כמה יעלו המזונות כי היכי דליזהרו להניח להם מקום לגבות

והיא ניזונת אותה הבת

שהיא כבעלת חוב שיש לה עליהן שטר מזונות

כל זמן שאת עמי ולא אם אמות או תמותי או אגרשך