Baba Kama 3:3-4

משנה ג

המוציא את תבנו ואת קשו לרשות הרבים לזבלין, והוזק בהן אחר חייב בנזקו; וכל הקודם בהן, זכה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל המקלקלין ברשות הרבים, והזיקו חייבין לשלם; וכל הקודם בהן, זכה. ההופך את הגלל לרשות הרבים, והוזק בה אחר חייב בנזקו

ר' עובדיה מברטנורא

לזבלים שירקבו התבן והקש ונעשים זבל לזבל שדות וכרמים

כל הקודם בהן זכה דקנסינהו רבנן

כל המקלקלים ברה"ר ואפילו עושים ברשות, כגון בשעת הוצאת זבלים. אם הזיקו חייבים

היה הופך את הגלל צואת בקר

-------------------------------------- משנה ד

שני קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה, נתקל הראשון ונפל, ונתקל השני בראשון הראשון חייב בנזקו של שני

ר' עובדיה מברטנורא

הראשון חייב בנזקי שני וכגון שהיה יכול לעמוד ולא עמד, דפושע הוא. אבל לא היה יכול לעמוד, פטור, דהא קיימא לן נתקל לאו פושע הוא