Baba Kama 9:2-3

משנה ב

גזל בהמה והזקינה עבדים והזקינו משלם כשעת הגזלה רבי מאיר אומר בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך גזל מטבע ונסדק פירות והרקיבו יין והחמיץ משלם כשעת הגזלה מטבע ונפסל תרומה ונטמאת חמץ ועבר עליו הפסח בהמה ונעבדה בה עבירה או שנפסלה מעל גבי המזבח או שהיתה יוצאת ליסקל אומר לו הרי שלך לפניך

ר' עובדיה מברטנורא

בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך דכקרקע דמו וברשותא דמרייהו קיימי. והלכה כר"מ

מטבע ונסדק שינוי הניכר הוא

פירות והרקיבו בשהרקיבו מקצתן אומר לו הרי שלך לפניך. אבל הרקיבו כולם, משלם כשעת הגזילה

מטבע ונפסל שאינו עובר באותה מדינה, אבל עובר הוא במדינה אחרת

ונעבדה בה עבירה שנרבעה או נעבדה לעבודה זרה שהיא פסולה לקרבן

שנפסלה למזבח במום שאינו ניכר כגון בדוקין שבעין

------------------------ משנה ג

נתן לאומנין לתקן וקילקלו חייבין לשלם נתן לחרש שידה תיבה ומגדל לתקן וקלקל חייב לשלם והבנאי שקבל עליו לסתור את הכותל ושבר את האבנים או שהזיק חייב לשלם היה סותר מצד זה ונפל מצד אחר פטור ואם מחמת המכה חייב

ר' עובדיה מברטנורא

נתן לאומנין לתקן נתן להם עצים לעשות כלי. ולאחר שנעשה הכלי קלקלוהו, חייבים לשלם דמי הכלי ולא דמי עצים בלבד

נתן לחרש השתא אשמעינן שאם נתן כלי עשוי לאומן כדי לתקנו, וקלקלו, חייב לשלם דמי הכלי. ותנא סיפא לגלויי רישא, דלא תימא רישא מיירי בכלי עשוי

שידה עגלה של עץ העשויה למרכב נשים