Baba Kama 9:8-9

משנה ח

היכן פקדוני אמר לו נגנב משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידין אותו שגנבו משלם תשלומי כפל הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם

ר' עובדיה מברטנורא

תשלומי כפל ואם הודה מעצמו אינו משלם כפל, דכתיב אשר ירשיעון אלהים, פרט למרשיע את עצמו

------------------------------- משנה ט

הגוזל את אביו ונשבע לו ומת הרי זה משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו ואם אינו רוצה או שאין לו לוה ובעלי חוב באים ונפרעים

ר' עובדיה מברטנורא

הרי זה משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו אם אין לו בנים. ואע"ג דנפלה ירושה קמיה דהיאך, בעי למעבד השבה ואין מעכב אצלו אפילו כנגד חלקו. דכתיב והשיב את הגזלה, אין לו תקנה עד שיוציא גזילו מתחת ידו. ובלבד שתהא הגזילה בעין דלא קניה בשינוי

אין לו נכסים כל כך שיכול לוותר על חלקו

או שאינו רוצה להפסיד חלקו

לוה מאחרים, ומחזיר את הגזל לאחיו לקיים מצות השבה ובעלי החוב שלוה זה הגזלן מהם

באים ונפרעים מן הגזילה הזאת החלק שיש לגזלן בה. ואם אין יורש לאביו אלא הוא, נותן הוא עצמו הגזילה לבעל חובו בפרעון החוב, וצריך להודיעו ולומר לו זה גזל אבא. או נותן על דרך זה לכתובת אשתו או לקופת הצדקה. ובכולן צריך שיודיע שזה גזל אביו