Baba Basra 2:9-10

משנה ט

מרחיקין את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר חמשים אמה אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר רבי עקיבא אומר לכל רוח הוא עושה חוץ ממערבה ומרחיק חמשים אמה

ר' עובדיה מברטנורא

את הנבילות ואת הקברות משום ריח רע

הבורסקי מקום עיבוד העורות

אלא למזרח העיר שאין רוח מזרחית קשה אלא אם כן באה לפורענות. אבל כשהיא באה כדרכה היא חמה ומנשבת בנחת, לפיכך אינה מביאה הריח לעיר

חוץ ממערבה לכל רוח הוא עושה ומרחיק חמשים אמה, חוץ מרוח מערבית שאינו עושה כל עיקר, מפני שמתפללים לאותה הרוח, ששכינה במערב. ואין הלכה כר' עקיבא

--------------------------------- משנה י

מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישין מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים רבי יוסי מתיר בחרדל

ר' עובדיה מברטנורא

המשרה מקום ששורים בו פשתן. ומפסיד את הירקות הסמוכות לו

ואת הכרישין כרתי בלשון תלמוד. והם מזיקין לבצלים הסמוכים להם

ואת החרדל מן הדבורים שהוא מפסיד הדבש ועושה אותו חריף וחד

רבי יוסי מתיר בחרדל שיכול לומר לו עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך מן דבוריי, הרחק דבוריך מחרדלי, מפני שבאות ואוכלות פרחי חרדלי. והלכה כרבי יוסי