Parah 3:4-5

משנה ד

לא היו עושין לא חטאת על גבי חטאת ולא תינוק ע"ג חברו וצריכין היו התנוקות להזות דברי רבי יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר לא היו צריכין להזות

ר' עובדיה מברטנורא

לא היו עושים חטאת על גבי חטאת אם טיהרו עצמן לפרת חטאת אחת ואירעה פסול, לא יעשו אחרת על גבי זו. אלא צריכה שימור כבתחילה

ולא תינוק על גבי תינוק שאם היו שני תינוקות, אחד נשמר לפרת חטאת ואחד נשמר סתם אגב זה התינוק אבל לא לצורך פרת חטאת, לא מתכשר האי אגב האי

צריכים היו תינוקות להזות ואע"ג שנשמרו כל השמירות הללו, חיישינן דלמא אייתי עורב כזית מן המת ושדא עלייהו. וכל הני מעלות יתרות נינהו

לא היו צריכים להזות דלטומאת מת לא חיישינן. אבל טבילה היו צריכים לכו"ע, שמא נטמאו בשרץ. והלכה כר' עקיבא

---------------------------- משנה ה

לא מצאו משבע עושין משש מחמש מארבע משלש משנים ומאחת ומי עשאם הראשונה עשה משה והשניה עשה עזרא וחמש מעזרא ואילך דברי רבי מאיר וחכ"א שבע מעזרא ואילך ומי עשאן שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו שתים שתים אליהו עיני בן הקוף וחנמאל המצרי וישמעאל בן פיאני עשו אחת אחת

ר' עובדיה מברטנורא

לא מצאו משבע משום דאמרן דמכל חטאת שהיו שם מזין עליו, משום הכי קאמר דאם לא מצאו משבע, מזין אפילו מאחד

וחמש מעזרא ואילך ר' מאיר לא מני הארבעה שעשו שמעון הצדיק ויוחנן כ"ג אלא לשתים, משום דסבירא ליה שעל ידי פסול שאירע בראשונה נעשית השניה

וחכ"א שבע מעזרא ואילך דסבירא להו שכולן כשרות היו