Parah 3:10-11

משנה י

נבקעה ועמד חוץ מגתה נטל עץ ארז ואזוב ושני תולעת אמר להן עץ ארז זה עץ ארז זה אזוב זה אזוב זה שני תולעת זה שני תולעת זה ג' פעמים על כל דבר ודבר והם אומרים לו הין והין ג' פעמים על כל דבר ודבר

ר' עובדיה מברטנורא

נבקעה הפרה מחמת האור. אבל אם לא נבקעה לא, דכתיב אל תוך שריפת, לא קודם שיצות האור ברובה, ולא אחר שתיעשה אפר. והוא הדין אם קרע בסכין אחר שיוצת האור ברובה

ועמד הכהן

חוץ מגיתה גומא שהיתה בקרקע כמין גת עשויה לשריפת הפרה, וכשהיה משליך עץ ארז ואזוב ושני תולעת צריך שיעמוד חוץ לאותה גומא

עץ ארז אגודה שיש בה עץ ארז ואזוב כרוכים עם שני תולעת

עץ ארז זה לפי שיש מינים הרבה שדומין לארז ואינן כשרין, לכך צריך להודיע שזהו שצותה עליו תורה. וכן באזוב. וכן בשני תולעת. ואזוב הוא שקורין לו בערבי צעת"ר. ושני תולעת הוא צמר צבוע בצבע הנקרא בערבי כרמ"ז ובלע"ז קרמז"י

----------------------------- משנה יא

כרכן בשירי הלשון והשליך לתוך שרפתה נשרפה חובטין אותה במקלות וכוברין אותה בכברות ר' ישמעאל אומר במקבו' של אבן ובכברות של אבן היתה נעשית שחור שיש בו אפר כותשין אותו ושאין בו מניחין אותו העצם בין כך ובין כך היה נכתש וחולקים אותו לשלש חלקים א' ניתן בחיל וא' ניתן בהר המשחה וא' היה מתחלק לכל המשמרות

ר' עובדיה מברטנורא

כרכן לעץ ארז ואזוב בשיירי לשון של צמר שהוא צבוע בשני תולעת שהיתה ארוכה, ובמה שהיה עודף ממנה על עץ הארז ואזוב היה כורך שלשתן יחד, כדי שיהא להן כובד ויפלו לתוך שריפת הפרה ולא תקלוט השלהבת את הלשון. ואם לא כרכן והשליך כל אחד בפני עצמו, כשרה

בכברות של אבן אבנים המנוקבים נקבים דקים ככברה. ואין הלכה כר' ישמעאל

שחור שיש בו אפר פחם שאם יכתשו אותו יעשה אפר

כותשין אותו ואם לא יחזור כמו אפר, מניחין אותו

בין כך ובין כך בין שיחזור אפר בין שלא יחזור אפר

חולקין אותו לשלשה חלקים לאחר שכברו את כל האפר, בין אפר הפרה בין אפר עצים שנשרפו עמה, חולקין את האפר לשלשה חלקים

אחד ניתן בחיל למשמרת, כדכתיב והיתה לעדת בני ישראל למשמרת

ואחד ניתן בהר המשחה ובה היו הכהנים מקדשין

ואחד היה מתחלק לכל המשמרות וממנו היו מזין כל ישראל