Uktzin 3:11-12

משנה יא

חלות דבש מאימתי מיטמאות משום משקה בש"א משיחרחר ב"ה אומרים משירסק

ר' עובדיה מברטנורא

מאימתי מיטמאות משום משקה

דסתמייהו לאכילה קיימי. ומאימתי מיטמאין טומאת משקין להיות תחילה

משיחרחר

משיביא עשן ויעשן להבריח הדבורים. לשון לחרחר ריב. שנראה כאילו רוצה לחרחר ריב עם הדבורים. פירוש אחר משיחרחר, שיחמם אותם להוציא דבשם, אע"פ שעדיין לא יצא הדבש. לשון ניחר מפוח ואית דגרסי משיהרהר, כלומר משיהרהר מחשבה בלבו לרדות הדבש

משירסק

כשרוצים לרדות דבש מן הכוורת חותכים בסכין ומוציאין חלות חלות, וזהו ריסוקן

---------------------------------------

משנה יב

אמר ר' יהושע בן לוי עתיד הקדוש ב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות שנאמ' להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא אמר רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקדוש ב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום

נשלמה מסכת עוקצים

ר' עובדיה מברטנורא

עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק

סמך מאמר זה לכאן, להודיע בחתימת המשנה מתן שכרן של צדיקים שלומדים ומקיימים כל מה שכתוב במשנה

שלש מאות ועשרה עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש

יש בגימטריא הכי הוי, שלש מאות ועשר. כלומר שההנאה וקורת רוח שיש לכל צדיק וצדיק בעולם הבא הוא שלש מאות ועשר פעמים כנגד כל העולם הזה, שאין העולם הזה כולו אלא חלק משלש מאות ועשר ממה שיש לכל צדיק וצדיק נחלה לעולם הבא