Uktzin 2:7-8

משנה ז

עלי ירקות ירוקים מצטרפין ולבנים אינן מצטרפין ר' אליעזר בר צדוק אומר הלבנים מצטרפין בכרוב מפני שהן אוכל ובחזרים מפני שהן משמרין את האוכל

ר' עובדיה מברטנורא

ירוקים מצטרפין

דחזו לאכילה

לבנים אין מצטרפין

דתו לא חזו

ובחזרים

בחזרת, אע"ג דלבנים לא חזו לאכילה, מכל מקום הוו שומר. ואין הלכה כר' אלעזר בר צדוק

-------------------------------------

משנה ח

עלי בצלים ובני בצלים אם יש בהן ריר משתערין בכמות שהן אם יש בהן חלל ממעך את חללן פת ספוגנית משתערת בכמות שהיא אם יש בה חלל ממעך את חללה בשר העגל שנתפח ובשר זקנה שנתמעט משתערין בכמות שהן

ר' עובדיה מברטנורא

בני בצלים

עמוד האמצעי שהוא כמו לב וממנו צומחים הבצלים, לההוא קרי בני בצלים

אם יש בהן ריר

שהם מלאים ליחה ואין בהן חלל

משתערין כמו שהן

כשבאים לשער אם יש בהן אוכל כביצה שיעור טומאה, משערין אותן עם הריר ואין למעך את חללן. ואם יש בהן חלל, ממעך את חללן ואח"כ משער לכביצה

ספוגנית

עשויה רכה כמין ספוג. ואינה דרוסה ובעוטה

משתערת כמות שהיא

בלא מיעוך

בשר העגל שנתפח

דרך בשר העגל שהוא נתפח ומתרבה כשהוא מתבשל, ובשר השור הזקן מתמעט

בכמות שהן

אם בשר שור מבושל הוא שנתמעט ועמד על פחות מכביצה, אין אומרים כשהיה חי היה בו כביצה או יותר, ויטמא אע"פ שעכשיו אין בו כשיעור. וכן אם היה בשר עגל שנתפח ונתרבה ויש בו כדי לטמא, אין אומרים הואיל וכשהיה חי לא היה בו כדי לטמא אף עכשיו לא יטמא