Yadayim 3:2-3

משנה ב

כל הפוסל את התרומה מטמא את הידים להיות שניות היד מטמאה את חברתה ד"ר יהושע וחכ"א אין שני עושה שני אמר להם והלא כתבי הקדש שניים מטמאין את הידים אמרו לו אין דנין דברי תורה מדברי סופרים ולא דברי סופרים מדברי תורה ולא דברי סופרים מדברי סופרים

ר' עובדיה מברטנורא

כל הפוסל את התרומה

דהיינו שני לטומאה, שהוא פוסל שלישי בתרומה

היד מטמאה את חברתה

מי שהיתה ידו אחת טמאה ונגעה בידו האחרת טהורה, נטמאת, וחזרו שתיהן טמאות

והלא כתבי הקודש

שגזרו עליהן להיות שני לטומאה ופוסלים את התרומה, והן מטמאין את הידים הנוגעות בהן לעשותן שניות, אלמא שני עושה שני

ולא דברי סופרים מדברי סופרים

וטומאת ידים בכל הטומאות, מדברי סופרים היא, דשלמה תיקן עירובין וידים. וכתבי הקודש שמטמאין את הידים נמי מדברי סופרים, משמונה עשר דבר שגזרו בו ביום. ואין דנים זו מזו לומר כשם שמצינו בכתבי הקודש ששני עושה שני הכי נמי בשאר טומאות יהיה שני עושה שני, דמאי דתקון תקון מאי דלא תקון לא תקון. ואין הלכה כר' יהושע

----------------------------------

משנה ג

רצועות תפילין עם התפילין מטמאות את הידים רש"א רצועות תפילין אינן מטמאות את הידים

ר' עובדיה מברטנורא

רצועות של תפילין מטמאות את הידים

דכשגזרו על הידים הבאות מחמת ספר שפוסלות את התרומה, גזרו נמי על הידים שנגעו ברצועות של תפילין

ר' שמעון אומר כו

ואין הלכה כר' שמעון