Yadayim 1:3-4

משנה ג

המים שנפסלו משתית הבהמה בכלים פוסלים ובקרקעות כשרים נפל לתוכן דיו קומוס וקנקנתום ונשתנו מראיהן פסולין עשה בהם מלאכה או ששרה בהן פתו פסולין שמעון התימני אומר אפי' נתכוין לשרות בזה ונפל לשני כשרים

ר' עובדיה מברטנורא

שנפסלו משתיית בהמה

כגון מחמת סרחון. אבל שנפסלו מחמת טיט, אפילו בקרקע פסולים

בכלים פסולים

דלא תקון רבנן נטילה אלא בראויין לשתיית בהמה

בקרקע כשרים

להטביל הידים, דהא מקוה נינהו וכל גופו טובל בהן, ידיו לא כל שכן

קומוס

גומ"א בלע"ז

וקנקנתום

ודריאול"י. ומזהיר כעין זכוכית

עשה בהן מלאכה או ששרה בהן פתו פסולין

משום דבטלן ונשתנו מתורת מים

אפילו נתכוין לשרות בזה

בתמיה, וכי אפילו נתכוין לשרות פתו במקום אחד ונפל במקום אחר יהיו פסולים, והלא לא נתכוין ולא בטלם, אלא ודאי כשרים הם. ואין הלכה כר' שמעון התמני

-------------------------------------

משנה ד

הדיח בהם את הכלים או שמיחה בהם את המדות פסולים הדיח בהם כלים מודחים או חדשים כשרים ר' יוסי פוסל בחדשים

ר' עובדיה מברטנורא

או שמיחה בהן את המדות

לחלוחית שנדבקה בהן, ואינה יוצאה אלא בדוחק. להכי תני לשון מיחוי, כמו מיחוי קרביו דתנן בפסחים פרק אלו דברים

פוסל בחדשים

דאע"פ שהם נקיים, אין רגילות להשתמש בהם עד שידיחום תחילה. ואין הלכה כר' יוסי