Tevul Yom 4:4-5

משנה ד

לגין שהוא טבול יום ומלאהו מן החבית מעשר טבל אם אמר הרי זו תרומת מעשר משתחשך הרי זו תרומת מעשר אם אמר הרי זה ערוב לא אמר כלום נשברה החבית הלגין בטבלו נשבר הלגין החבית בטבלה

ר' עובדיה מברטנורא

לגין

כעין כד של עץ

ומילאהו מן החבית

שיש בה מעשר טבל, היינו מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו

תרומת מעשר משתחשך

כדי שיערב שמשו של לגין ולא יפסול את התרומה. דאם היתה תרומה חלה מבעוד יום, היתה נפסלת בטבול יום

הרי זה ערוב

לא אמר כלום לפי שאין קונה עירוב אלא סעודה הראויה מבעוד יום, וזה אינו ראוי עד הערב שמש

נשברה החבית

מבעוד יום

הלגין בטבלו

שבשעה שהיה ראוי שיקבע תרומה לא היה בעולם הדבר שנעשה תרומה עליו, הלכך לא חל עליו שם תרומה והרי הוא טבל

נשבר הלגין

מבעוד יום

החבית בטבלה

שלא חל שם תרומה על הלגין אלא משתחשך, ובאותה שעה לא היה בעולם

--------------------------------------

משנה ה

בראשונה היו אומרים מחללין על פירות ע"ה חזרו לומר אף על מעותיו בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חזרו לומר אף המפרש והיוצא בשיירא ר"ש שזורי אומר אף המסוכן

ר' עובדיה מברטנורא

מחללים על פירות עם הארץ

מחללים מעשר שני על פירות עם הארץ, ואין חוששין שמא הפירות של עם הארץ מעשר הן ונמצא מחלל מעשר במעשר

חזרו לומר אף על המעות

של עם הארץ, מחללין פירות מעשר שני, ואין חוששין שמא מעות הללו של עם הארץ מעות של מעשר שני הן

היוצא בקולר

בשלשלת. תרגום ויתנוהו בסוגר ויהבוהו בקולרין

הרי אלו יכתבו ויתנו

ואע"פ שלא אמר ותנו, ודאי בעי למימר כתבו ותנו, ואגב בעתותיה לא פסקיה למלתיה

מפרש

מן היבשה לים

בשיירא

במדבר. אורחת ישמעאלים מתרגמינן שיירת ערבאי

אף המסוכן

חולה הנוטה למות. והלכה כר' שמעון שזורי