Keilim 19:10-20:1

משנה י

משפלת שנפחתה מלקבל רמונים רבי מאיר מטמא וחכמים מטהרים מפני שבטל העיקר בטלה הטפלה

ר' עובדיה מברטנורא

משפלת

קופה גדולה שמוליכין בה הזבל והאשפה

שנפחתה מלקבל רמונים

שזהו שיעורה ליטהר כשניקבה במוציא רמון

ר' מאיר מטמא

אע"פ שהיא טהורה משאר טומאות, טמאה היא מדרס, שראויה לישיבה

וחכמים מטהרין

והלכה כחכמים

------------------------

פרק כ

משנה א

הכרים והכסתות והשקין והמרצופין שנפחתו הרי אלו טמאים מדרס הקלוסטר ארבע קבין התורמל חמשת קבין הכריתית סאה החמת של שבעת קבין רבי יהודה אומר אף הרבצל והמזודה כל שהן הרי אלו טמאין מדרס וכולם שנפחתו טהורים מפני שבטל העיקר ובטל הטפלה

ר' עובדיה מברטנורא

הכרים

עשויין למלאותן צמר או נוצה, ואדם נותנן תחת מראשותיו

והכסתות

כמו כרים הן, אלא שהן ארוכים וגדולים וכל גופו של אדם שוכב עליהן

מרצופין

כמין שקים של עור גדולים שנותנים בהן סחורות שמוליכין בספינות

הרי אלו טמאים מדרס

דכל הני עבידי נמי לשכיבה

קלוסטור

כמין סל וכפיפה שתולין בפי הבהמה, ונותנים בה מספוא ושעורים והבהמה אוכלת כשהיא מהלכת

תורמל

כיס גדול של עור שהרועה נותן שם כל חפציו

כריתית

שק של עור קטן

רבצל

חמת קטן של עור שמשימים בו בשמים

מזודה

כלי שנותנים בו צידה לדרך. תרגום צידה זוודין

הרי אלו טמאים מדרס

כל אלו השנויים במשנה, אם יש בכולן השיעור המפורש בהן או יותר, מטמאין מדרס, דמשמשין שכיבה עם מלאכתן. אבל בפחות מכשיעור המפורש בהן לא

נפחתו טהורין

שכל אלו עשויין לקבל, שהקיבול ההוא מכינם ומזמינם להיות ראויין למשכב ומושב, וכשנפחת בטל העיקר שהוא הקיבול שבעבורו היה קרוי כלי

ובטלה הטפלה

שהיא טומאת מדרס