Keilim 16:4-5

משנה ד

כלי עור מאימתי מקבלין טומאה התורמל משיחסום ויקנב ויעשה קיחותיו רבי יהודה אומר משיעשה את אזניו סקורטיא משיחסוםויקנב ויעשה את ציצתה רבי יהודה אומר משיעשה את טבעותיה קטבוליא משיחסום ויקנב רבי יהודה אומר משיעשה את קיחותיה הכרוהכסת של עור משיחסום ויקנב ר' יהודה אומר משיתפרם וישייר בהם פחות מחמשה טפחים

ר' עובדיה מברטנורא

תורמל

כיס של עור גדול, שהרועה נותן בו מזונות וכל דבר. ודומה לו, ולא הרועה בתרמילו

קיחותיו

מסגרותיו, כמין אזנים קטנות סביבות התורמל, ומכניסים באותן אזנים חבלים שסוגרים אותו

סקורטיא

עור שלובשים העבדנים בשעת מלאכתן

ציציתה

כעין ציצית של טלית, כך עושין לה פתילים על כנפיה לקשרה בהן. ורמב"ם פירש, סקורטיא, עור שאוכלים עליו. וציציתה, הואאמצע העור שנותנים בו טס של מתכת לנוי, לשון ציץ הזהב, שהוא טס של זהב

טבעותיה

טבעת נחשת או ברזל שנותנים בקצה הסקורטיא

קטבליא

עור שמציעים על גבי מטה. וקורים לו בערבי נטע. ופשוטי כלי עור מקבלים טומאה מדרבנן בלבד, כפשוטי כלי עץ, ודינן בזהשוה שאין מקבלים טומאה מדאורייתא אלא מדרבנן בכל שאר טומאות, חוץ ממשכב ומושב שהן נעשין משכב ומושב מדאורייתא כשהןמיוחדים לכך

הכר והכסת

כר קטן מכסת, ועשוי להניח תחת מראשותיו. וכסת תחת כל גופו

פחות מחמשה טפחים

משיירים משום פתח להכניס משם המוך למלאות הכר והכסת

------------------------------

משנה ה

פטילייה טמאה וחסינה טהורה סגניות של עלין טהורות של נצרין טמאות חותל שהוא נותן לתוכו ונוטל מתוכו טמא ואם אינו יכול עדשיקרענו או עד שיתירנו טהור

ר' עובדיה מברטנורא

פטיליא

קופה עשויה ממינים של ערבה, ואוצרים בה גרוגרות

וחסינה

כמין קופה עשויה מקוצים, ומשימין בה טיט

סוגניות

לשון סוגה בשושנים. עושים כמין כפיפה קטנה מן העלים ומכסים בה פירות, ואינה אלא מלאכת עראי

נצרים

מצורי הדקל

חותל

כלי שעושים מחריות של דקל, ומניחין בו תמרים לחים והן מתבשלים בתוכו

נותן לתוכו ונוטל מתוכו

אבל אם אינו יכול להוציא התמרים אלא א"כ יקרענו או יתיר החריות שלו, טהור. דכיון דקורעו או מתירומשליכו לאשפה והוי לתשמיש עראי