Keilim 14:4-5

 

משנה ד

הטמאין שבעגלה העול של מתכת והקטרב והכנפים המקבלות את הרצועות והברזל שתחת צוארי בהמה הסומךוהמחגר והתמחויות הענבל והצינורה ומסמר המחבר את כולן

ר' עובדיה מברטנורא

העול של מתכת טמא

דפשוטי כלי מתכות מקבלין טומאה

קטרב

שני עצים יש, מצד זה מן העול ומצד זה מן העול, והן נקובים, ומכניסין בתוך אותו נקב עץ ושמו קטרב, וקושריםאותו שלא ישמטו הבקר. ורמב"ם פירש, שקטרב הוא העץ שנמשך על שני צדדי הבהמות, והעול באמצעו

והכנפיים

הם שני קצוות של קטרב. מלשון על כנפי בגדיהם. והם של ברזל

המקבלות את הרצועות

כלומר, אם נעשו הקצוות של קטרב לקבל בהם את הרצועות. הן טמאים, שחשובים כלי.אבל אם נעשו לנוי, טהורים, לפי שהיא מתכת המשמשת את העץ

והברזל שתחת צוארי בהמה

קושרים על צוארי בהמה ברזל כדי שלא תיחנק בחבל שקושרים בו הקטרב

הסומך

יש באמצע העול כמין טבעת גדולה ובו נכנס ראש המחרישה וראש העגלה, ואותו טבעת קרוי סומך

מחגר

חבל שקושרים תחת צואר השור. ואית דגרסי והמסגר, והוא יתד שנותנים בקצה העול שלא תתעוות העגלה מפניאורך העול

תמחויות

כמין קערות קטנות של עול, וקרויין תמחויות

ענבל

הוא הברזל המקשקש בתוך הזוג

צנורא

אונקלי שתוחבים במשאוי שבעגלה שלא יפול

ומסמר המחבר את כולם

כלומר, כל מסמר שנעשה לחבר הפרקין של עגלה זו בזו. לאפוקי המסמרים שאינן עשוייןלחבר, אלא לנוי. שאלו אין מטמאין

--------------------------------

 

משנה ה

הטהורין שבעגלה העול המצופה כנפים העשויות לנוי ושפופרות המשמיעות את הקול והאבר שבצד צוארי בהמה הסובבשל גלגל הטסים והצפויים ושאר כל המסמרות טהורין סנדלי בהמה של מתכות טמאין של שעם טהורין הסייף מאימתימקבל טומאה משישופינו והסכין משישחיזנה

ר' עובדיה מברטנורא

 

העול המצופה

ברזל, טהור. לפי שהוא מתכת המשמש את העץ

ושפופרות

כמין שפופרת של קנה חלול רגילין לעשות ממתכות להשמיע קול

והאבר

עופרת שנותנין בצד צוארי בהמה לנוי

והסובב של גלגל

גלגל עגלה של עץ עושים סביבותיה של ברזל שלא ישבר בטרשים ובסלעים

טסין

לוחות דקות. פחי הזהב, מתרגמינן טסי דדהבא

סנדל בהמה של מתכות טמאין

לפי שעשויין לשתות בהן אנשי החיל במלחמה

שעם

מין גמי

הסייף מאימתי מקבל טומאה

בסייף שהעלה חלודה מיירי, שהוא טהור, ואימתי מקבל טומאה

משישופנו

כלי יש לצורפין ולחרשי ברזל שקרוי הצורפים בלשון מקרא, ותרגומו שופינא, ובו שפין ומחליקין את הכליםשהעלו חלודה להסיר חלודתן

משישחיזנו

במשחזת שלו להסיר חלודתו