Parah 9:6-7

משנה ו

מי חטאת ואפר חטאת לא יעבירם בנהר ובספינה ולא ישיטם על פני המים ולא יעמוד בצד זה ויזרקם לצד זה אבל עובר הוא במים עד צוארו עובר הוא הטהור לחטאת ובידיו כלי ריקם הטהור לחטאת ובמים שאינם מקודשין

ר' עובדיה מברטנורא

מי חטאת

במקודשין איירי. אבל מים שאינן מקודשין שרי, כדקתני סיפא

ואפר חטאת

אפילו אפר עצמו בלא מים

לא יעבירם בנהר ובספינה

דגזור משום מעשה באדם אחד שהיה מעביר מי חטאת ואפר חטאת בספינה בירדן ונמצא כזית מת תחוב בקרקעיתה של ספינה

ולא ישיטם על פני המים

דדמי לספינה. וכן לא יעמוד בצד זה של נהר ויזרקם לצד שני, דגם זה דמי קצת לספינה

אבל עובר הוא

ברגליו

במים

עם מי חטאת שבידו

עובר הוא הטהור לחטאת

בין בספינה בין שט על פני המים, ואינו חושש. וכן נושא בידו או משיט על פני המים כלי שהוא טהור לתת בו מי חטאת כשהוא ריקם, או שיש בו מים שעדיין לא נתקדשו באפר פרה. שלא גזרו אלא על המים המקודשים ועל האפר בלבד, לא על האדם והכלים הטהורים ומים שאינן מקודשין

------------------------

משנה ז

אפר כשר שנתערב באפר מקלה הולכין אחר הרוב ליטמא ואין מקדשין בו ר"א אומר מקדשין בכלן

ר' עובדיה מברטנורא

אפר כשר

אפר פרה הכשר להזאה

שנתערב באפר מקלה

באפר כירה

הולכים אחר הרוב לטמא

אם רוב אפר פרה, מטמא. אם רוב אפר מקלה, אינו מטמא

ואין מקדשין בו

ואפילו רוב אפר חטאת, אין מקדשין בו, הואיל ונתערב בו אפר כירה ואפילו כל שהוא

ר' אליעזר אומר מקדשין בכולן

דסבר ר' אליעזר לא בעינן שיעורא בהזאה, ואי אפשר דליכא פורתא מאפר חטאת. ואין הלכה כר' אליעזר