Parah 9:4-5

משנה ד

החושב על מי חטאת לשתות רבי אליעזר אומר פסול רבי יהושע אומר כשיטה אמר רבי יוסי במה דברים אמורים במים שאינם מקודשים אבל במים המקודשין רבי אליעזר אומר כשיטה רבי יהודה אומר כשישתה ואם גרגר כשר

ר' עובדיה מברטנורא

החושב על מי חטאת לשתות ר' אליעזר פוסל

דאפסלו להו במחשבה

כשיטה

החבית לשתות או ליקח ממנה מים לשתות. אבל במחשבה גרידא לא פסיל

במים שאינן מקודשין

שמילאן כדי ליתן בהן את האפר ועדיין לא נתן

רבי אליעזר אומר כשיטה

והכא לא פסיל להו במחשבה, דכיון דמים קדושין הן, אמלוכי ממליך וחוזר בו ממחשבתו. הילכך לא פסיל ר' אליעזר עד שיטה

רבי יהושע אומר כשישתה

מפני משקה שבפיו שחוזר ומתערב עם המים ופסיל להו

ואם גרגר

לשון גרגרת. כלומר שלא שתה כדרך השותים אלא שפך המים בגרונו

כשר

דליכא משקה פיו בחבית. והלכה כרבי יהושע בתרוייהו

------------------------

משנה ה

מי חטאת שנפסלו לא יגבלם בטיט שלא יעשם תקלה לאחרים רבי יהוד' אומר בטלו פרה ששתת מי חטאת בשרה טמא מעת לעת רבי יהודה אומר בטלו במעיה

ר' עובדיה מברטנורא

שלא יעשם תקלה לאחרים

שיגעו בטיט ויטמאו במי חטאת שבו

ר' יהודה אומר בטלו

בטיט, ותו לא מטמא מאחר שגבלן

מעת לעת

אם שחטה בתוך מעת לעת של שתייה. אבל שהתה טפי מהכי, נתעכלו במעיה

רבי יהודה אומר בטלו במעיה

ואפילו שחטה בתוך מעת לעת בשרה טהור. ואין הלכה כר' יהודה בתרוייהו