Parah 9:2-3

משנה ב

נפל לתוכה שקצים ורמשים ונתבקעו או שנשתנו מראיהם פסולין חפושית בין כך ובין כך פוסלת מפני שהיא כשפופרת ר"ש ור"א בן יעקב אומרים הדירה והכנה שבתבואה כשרים מפני שאין בהם לחה

ר' עובדיה מברטנורא

ונתבקעו

שנשתהו בתוך המים זמן מרובה עד שנתבקעו, או אפילו לא נתבקעו אלא שנשתנו מראה המים, פסולין

חפושית

תולעת שחורה

בין כך ובין כך

בין נתבקעה בין לא נתבקעה

מפני שהיא כשפופרת

של קנה חלולה והמים נכנסים מצד זה ויוצאים מצד זה ומתערב עמהם הלחות שבקרבה

דירה

תולעת שבחטין

כנה

מין תולעת נמי הגדל בתבואה

כשרים

אפילו נתבקעו. ואין כן הלכה

-------------------------

משנה ג

שתת מהן בהמה או חיה פסולין כל העופות פוסלין חוץ מן היונה מפני שהיא מוצצת כל השרצים אינם פוסלין חוץ מן החולדה מפני שהיא מלקת רבן גמליאל אומר אף הנחש מפני שהיא מקיאה ר"א אומר אף העכבר

ר' עובדיה מברטנורא

שתתה מהן בהמה או חיה פסולים

משום משקה שבפיהן החוזר, והמים והרוק שבפיהן מתערבין

מוצצת

ואין המשקה שבפיה חוזר למים

מלקת

לוקקת בלשונה ומתערב הרוק שבלשונה עם המים

אף הנחש מפני שהיא מקיאה

וכן הלכה ואין הלכה כר' אליעזר