Parah 8:9-10

משנה ט

המים המוכים פסולים אלו הן המוכים המלוחים והפושרים המים המכזבים פסולין אלו הם המים המכזבים המכזבים אחד בשבוע המכזבים בפולמסיות ובשני בצרון כשרים ר"י פוסל

ר' עובדיה מברטנורא

מים המוכין

המזיקין. כגון שהן מלוחין ופושרין

פסולין

למי חטאת

מים המכזבין

הפוסקין. כמו אשר לא יכזבו מימיו

פסולין

דמים חיים בעינן

אחד בשבוע

אבל אחד ביובל שפיר מקרו מים חיים

בפולמסיות

חיילות של גייסות ששותין ומקלקלין בה

בשני בצרון

שנים של עצירת גשמים

ר' יהודה פוסל

אפילו אותן שאין מכזבין אלא בפולמוסיות ובשני בצרון. ואין הלכה כר' יהודה

--------------------------

משנה י

ימי קרמיון ומי פוגה פסולים מפני שהם מי ביצים מי הירדן ומי ירמוך פסולים מפני שהם מי תערובות ואלו הן מי תערובות אחד כשר ואחד פסול שנתערבו שניהן כשרין ונתערבו כשרין ר' יהודה פוסל

ר' עובדיה מברטנורא

מי קרמיון ומי פוגה

נהרות שבארץ ישראל הן.

מי בצים

לשון היגאה גומא בלא בצה כלומר, מים שהחומר וטיט מעורב בהן. ורחמנא אמר מים חיים אל כלי, והכא איכא חציצה בין מים לכלי

מי תערובות

שמים פסולים מתערבים בהם

אחד פסול ואחד כשר

ונתערבו, אסור לקדש ממקום התערובות ולמטה

ר' יהודה פוסל

אפילו בשניהם כשרים פוסל ר' יהודה ליטול ממקום התערובות, גזירה אטו אחד פסול. ואין הלכה כר' יהודה