Parah 8:7-8

משנה ז

כל הפוסל את התרומה מטמא את המשקין להיות תחלה לטמא אחד ולפסול אחד חוץ מטבול יום הרי זה אומר מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני

ר' עובדיה מברטנורא

כל הפוסל את התרומה

כגון ידים שניות עושות משקים תחלה לטמא חולין, וידים עצמן שנגעו באוכלין חולין, טהורים, שאין שני עושה שלישי בחולין

חוץ מטבול יום

שלא העריב שמשו. אע"פ שהוא פוסל את התרומה, אינו מטמא המשקין להיות תחילה. ואפילו משקין של תרומה אם נגע בהן טבול יום אינן אלא פסולים בלבד לא טמאים

---------------------

משנה ח

כל הימים כמקוה שנאמר ולמקוה המים קרא ימים דברי ר"מ רבי יהודה אומר הים הגדול כמקוה לא נאמר ימים אלא שיש בו מיני ימים הרבה רבי יוסי אומר כל הימים מטהרין בזוחלין ופסולין לזבים ולמצורעים ולקדש מהן מי חטאת

ר' עובדיה מברטנורא

כל הימים כמקוה

לכל הני מילי דקתני בסופו. אין מטהרין בזוחלין, דאין מקוה מטהר בזוחלין אלא במכונסין, דכתיב אך מעין, מעין מטהר בזוחלין ואין מקוה מטהרת בזוחלין

ופסולין לזבין

דזב בעי מים חיים, דכתיב ורחץ את בשרו במים חיים. ולמצורע דכתיב אל כלי חרש על מים חיים. ולמי חטאת דכתיב מים חיים אל כלי

הים הגדול כמקוה

לא קרא הכתוב מקוה אלא לים הגדול, דביה משתעי קרא במעשה בראשית ששם נקוו כל מימי בראשית. ולא נאמר ימים בלשון רבים, אלא מפני שמעורבים בו מיני ימים הרבה, שכל הנחלים הולכים אליו

ר' יוסי אומר

כל הימים וים הגדול תורת מעין עליהן לענין שהן מטהרין בזוחלין, מפני שהנחלים הולכין וזוחלין עליהן. אבל פסולין הן לתורת מים חיים, שהכתוב קוראן מקוה. והלכה כרבי יוסי