Parah 7:5-6

משנה ה

הממלא לו ולחטאת ממלא את שלו תחלה וקושרו באסל ואח"כ ממלא את של חטאת ואם מלא של חטאת תחלה ואח"כ מלא את שלו פסול נותן את שלו לאחוריו ואת של חטאת לפניו ואם נתן את של חטאת לאחוריו פסול היו שניהן של חטאת נותן א' לפניו וא' לאחוריו כשר מפני שאי אפשר

ר' עובדיה מברטנורא

הממלא לו ולחטאת

הממלא מים, קצתן רוצה לצרכו ובקצתן רוצה ליתן אפר חטאת

באסל

במוט. ודרך שואבי מים שנותנים מוט על כתפם וכד מלא תלוי בראש המוט מלפניו וכד אחד מאחריו

ואח"כ מילא את שלו, פסול

משום מלאכה

ואת של חטאת לפניו

כדי לעשות בהן שמירה מעולה

ואם נתן של חטאת לאחוריו פסולה

דכתיב למשמרת למי נדה, בזמן שהן שמורין הן מי נדה, בזמן שאינן שמורין אינן מי נדה

היו שניהן של חטאת

וכו'. דהואיל ומסיק אדעתיה בשלפניו נזכר נמי בשל אחריו. והיינו מפני שאפשר, כלומר אפשר לשמור שלאחריו אגב שלפניו

-----------------------

משנה ו

המוליך את החבל בידו לדרכו כשר ושלא לדרכו פסול זה הלך ליבנה ג' מועדות ובמועד שלישי הכשירו לו הוראת שעה

ר' עובדיה מברטנורא

המוליך את החבל בידו לדרכו לאחר שמילא את הדלי בחבל החזיר את החבל לבעלים. לדרכו, שלא הוצרך לעקם או להרחיב את דרכו אלא לפי הילוכו מצא בעל החבל והחזיר לו את שלו, אין זו מלאכה וכשר המילוי

שלא לדרכו שעיקם את דרכו כדי להחזיר החבל, מלאכה היא ופסול

זה הלך כלומר על דבר זה הלך חכם אחד לשאול מחכמי יבנה, הן סנהדרי גדולה שגלו שם

הוראת שעה שעת הדחק היה. הא לאו הכי לא